Jeremiás

34. fejezet

Sedékiás királynak és népének Isten büntetését hirdeti, mert megszegték a szabadság évének törvényét

1 Az a beszéd, amelyet szólott az Úr Jeremiásnak (mikor Nabukodonozor, a babiloni király és az egész serege és a föld minden országa, amelyek az ő hatalma alatt valának, és a népek mind vívták vala Jeruzsálemet és minden városát), mondván: 2Kir 25,1

2 Ezt mondja az Úr, az Izráel Istene: Menj el, és mondd meg Sedékiásnak, a Júda királyának, és így szólj néki: Ezt mondja az Úr: Ímé, én odaadom e várost a babiloni király kezébe, és felgyújtja ezt tűzzel.

3 És te el nem szaladsz az ő kezéből, hanem bizonnyal megfognak, és kezébe adnak, és a te szemeid meglátják a babiloni királynak szemeit, és az ő szája a te száddal szól, és bemégy Babilonba. Jer 32,4; 39,4.5

4 Mindazáltal halld meg az Úrnak szavát Sedékiás, Júda királya! Ezt mondja az Úr tefelőled: Nem halsz meg fegyver által.

5 Békességben halsz meg, és amint füstöltek a te atyáidnak, az előbbi királyoknak, akik teelőtted voltak, úgy füstölnek néked is, és így siratnak téged: Jaj, uram! Mert én szóltam e szót – azt mondja az Úr. 2Krón 16,14

6 És megmondá Jeremiás próféta Sedékiásnak, a Júda királyának mind e szavakat Jeruzsálemben.

7 A babiloni király serege pedig vívja vala Jeruzsálemet és Júdának minden városát, amelyek megmaradtak vala, tudniillik Lákist és Azekát, mert a Júda városai közül csak ezek maradtak vala meg, mint erősített városok. 2Kir 18,14; Józs 10,3

8 Ez a beszéd, melyet szóla az Úr Jeremiásnak, minekutána Sedékiás király szövetséget köte az egész jeruzsálembeli néppel, szabadságot hirdetvén köztük,

9 hogy ki-ki bocsássa szabadon szolgáját, és ki-ki az ő szolgálóleányát, a héber férfit és a héber leányt, hogy senki ne szolgáltasson közöttük az ő júdabeli atyjafiával.

10 És engedelmeskedtek mindnyájan a fejedelmek és az egész nép, akik szövetséget kötöttek, hogy ki-ki szabadon bocsássa az ő szolgáját, és ki-ki az ő szolgálóleányát, hogy senki azokkal ne szolgáltasson többé. És engedelmeskedtek, és elbocsáták azokat.

11 De azután elváltozának, és visszahozák a szolgákat és szolgálóleányokat, akiket szabadon bocsátottak vala, és őket szolgákká és szolgálóleányokká tevék.

12 És lőn az Úrnak szava Jeremiáshoz az Úrtól, mondván:

13 Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Én szövetséget kötöttem a ti atyáitokkal azon a napon, amelyen kihoztam őket Egyiptom földjéről, a szolgálatnak házából, mondván:

14 Mikor a hét esztendő eltelik, ki-ki bocsássa el az ő héber atyjafiát, aki néked eladatott vala, és hat esztendeig szolgált téged, bocsássad őt magadtól szabadon! De nem hallgatának a ti atyáitok engemet, és fülüket sem hajtották erre. 2Móz 21,2

15 És ti ma megtértetek vala, és igazat cselekedtetek vala énelőttem, ki-ki szabadságot hirdetvén az ő atyjafiának, és énelőttem szövetséget kötöttetek abban a házban, amely az én nevemről neveztetett.

16 De elváltoztatok, és beszennyeztétek az én nevemet, és ki-ki visszahozta az ő szolgáját, és ki-ki az ő szolgálóleányát, kiket egészen szabadon bocsátottatok vala, és igába vetettétek őket, hogy néktek szolgáitok és szolgálóleányaitok legyenek.

17 Azért ezt mondja az Úr: Ti nem hallgattatok reám, hogy ki-ki szabadságot hirdessen az ő atyjafiának, és ki-ki az ő felebarátjának. Ímé, én hirdetek néktek szabadságot – azt mondja az Úr – a fegyverre, a döghalálra és az éhségre, és odaadlak titeket e föld minden országainak utálatára. 5Móz 28,64

18 És odaadom a férfiakat, akik megszegték az én szövetségemet, akik nem teljesítették a szövetség pontjait, amelyet előttem kötöttek vala tulokkal, amelyet kettévágának, és átmenének annak részei között,

19 Júdának fejedelmeit és Jeruzsálem fejedelmeit, az udvari szolgákat és a papokat és a földnek minden népét, akik átmentek a tulok részei között.

20 Odaadom őket az ő ellenségeik kezébe, és az ő lelküket keresők kezébe, és az ő holttestük ez égi madaraknak és a föld vadainak lesznek eledelévé. Jer 7,33; 16,4

21 Sedékiást, a Júda királyát és az ő fejedelmeit is odaadom az ő ellenségeiknek kezébe, és az ő lelküket keresők kezébe, és a babiloni király seregének kezébe, amely eltávozik tőletek. Jer 39,5-9; Jer 37,5

22 Ímé, én parancsolok – azt mondja az Úr –, és visszahozom őket e városra, és vívják azt, és beveszik, és felgyújtják tűzzel, és pusztasággá teszem Júda városait, lakhatatlanokká. 2Kir 25,9.10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában