Jeremiás

37. fejezet

Jeremiást megverik és bebörtönzik

1 Uralkodott pedig Sedékiás király, Jósiásnak fia Kónia helyett, aki Jojákimnak fia vala, kit Nabukodonozor, a babiloni király királlyá tett vala Júdának földjében. 2Kir 24,17

2 De nem hallgatá sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úrnak szavát, amelyet szólott vala Jeremiás próféta által.

3 És elküldé Sedékiás király Júkált, Selémiának fiát és Sofóniást, Mahásiás papnak fiát Jeremiás prófétához, mondván: Kérlek, könyörögj miérettünk az Úrnak, a mi Istenünknek.

4 Jeremiás pedig be- és kimegy vala a nép között, mert még nem vetették vala őt be a tömlöcbe.

5 A fáraó serege pedig kijött Egyiptomból, és a káldeusok, akik megszállották Jeruzsálemet, meghallották e hírt őfelőlük, és elhagyták Jeruzsálemet.

6 És szóla az Úr Jeremiás prófétának, mondván:

7 Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Ezt mondjátok a Júda királyának, aki elküldött titeket énhozzám, hogy megkérdezzetek engem: Ímé, a fáraó serege, amely kijött a ti segítségetekre, visszamegy Egyiptom földjébe. JSir 4,17

8 És visszatérnek a káldeusok, és ostromolják e várost, és beveszik azt, és megégetik tűzzel.

9 Ezt mondja az Úr: Ne csaljátok meg magatokat, mondván: Bizonyoson elmennek mirólunk a káldeusok. Mert nem mennek el.

10 Mert ha a káldeusoknak egész seregét megveritek is, akik ostromolnak titeket, és közülük csak néhány megsebesült marad is, valamennyi felkél az ő sátorából, és megégetik e várost tűzzel.

11 És mikor a káldeusok serege elvonula Jeruzsálem alól a fáraó serege miatt, Ez 17,15

12 Jeremiás is kiindula Jeruzsálemből, menvén a Benjámin földjére, hogy osztályrészt kapjon onnan a nép között.

13 Mikor pedig ő a Benjámin kapujához ére, és ott vala egy őr, akinek neve Jériás vala, Selémiásnak fia, aki Hanániásnak fia vala, megfogá az Jeremiás prófétát, és monda: Te a káldeusokhoz szököl!

14 És monda Jeremiás: Hazugság! Nem szököm a káldeusokhoz. De nem hallgata rá. És Jériás megfogá Jeremiást, és vivé őt a fejedelmekhez.

15 És a fejedelmek megharaguvának Jeremiásra, és megvereték őt, és veték a fogházba, az írástudó Jónatán házába. Mert azt rendelték vala fogháznak.

16 Mikor Jeremiás a tömlöcbe és a börtönbe juta, és sok napig vala ott Jeremiás,

17 akkor elkülde Sedékiás király, és előhozatá őt, és megkérdezé a király a maga házánál titkon, és monda: Van-é kijelentésed az Úrtól? Akkor monda Jeremiás: Van! És azt is mondá: A babiloni király kezébe adatol.

18 Azután monda Jeremiás Sedékiás királynak: Mit vétettem ellened és a te szolgáid ellen és e nép ellen, hogy a fogházba vetettetek engem?

19 És hol vannak a ti prófétáitok, akik prófétáltak néktek, mondván: Nem jő el a babiloni király tiellenetek és e föld ellen? Jer 28,1-4

20 Most halld csak, uram, király, és hallgasd meg az én könyörgésemet, és ne küldj engem vissza az írástudó Jónatán házába, hogy ott ne haljak meg!

21 Parancsolta azért Sedékiás király, hogy vessék Jeremiást a tömlöc pitvarába,* és adjanak néki naponként egy-egy darab kenyeret a sütők utcájából, amíg minden kenyér elfogy a városból. És ott marada Jeremiás a tömlöc pitvarában. Jer 32,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában