EZÉKIEL KÖNYVE

17. fejezet

Példabeszéd Dávid családjának jelenéről és jövőjéről

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia, adj találós mesét, és mondj példabeszédet Izráel házának!

3 És mondjad: Így szól az Úr Isten: A nagyszárnyú nagy saskeselyű, melynek hosszú csapótollai valának, s mely rakva vala különféle színű tollakkal, jöve a Libanonra, és elfoglalá a cédrusfa tetejét.

4 Gyönge ágainak hegyét letépte, és vivé azt a kalmárok földjére, az árusok városában tevé le.

5 És vőn annak a földnek magvából, és elveté azt termékeny mezőbe. Sok vizek mellé vivé, mint fűzfát ülteté el.

6 És felsarjadt, és lőn elterülő, alacsony szőlőtővé, hogy vesszőit amahhoz fordítsa, s gyökerei amaz alatt legyenek. És szőlőtővé lőn, és vesszőket terme, s ágacskákat bocsáta ki.

7 És vala más nagy szárnyú, soktollú nagy saskeselyű, és ímé, ez a szőlőtő feléje terjeszté gyökereit, s vesszeit hozzá nyújtá ültetésének ágyaiból, hogy öntözze őt.

8 Pedig jó földbe, sok víz mellé ültették vala el, hogy ágakat hajtson, és gyümölcsöt teremjen, hogy legyen jeles szőlőtő.

9 Mondjad: Így szól az Úr Isten: Vajon jó szerencsés lesz-é? Vajon gyökereit nem szaggatja-é ki, és gyümölcsét nem vágja-é le, hogy elszáradjon, hajtásának minden ága elszáradjon, és pedig nem erős karral és sok néppel támad reá, hogy kitépje azt gyökerestől.

10 És ímé, elplántáltatott, jó szerencsés lesz-é? Avagy ha a napkeleti szél illeti őt, nem szárad-é el teljesen, ültetésének ágyában nem szárad-é el? Ez 19,12; Hós 13,15

11 És lőn az Úr szava hozzám, mondván:

12 No, mondjad a pártos háznak: Avagy nem értettétek-é mi ez? Mondjad: Ímé, eljött a babiloni király Jeruzsálembe, és fogá királyát és fejedelmeit, és elvivé őket magához Babilonba. 2Kir 24,8-16

13 És vőn a királyi magból, s frigyet szerze vele, s megesketé őt, de a földnek erőseit elvivé,

14 hogy alacsony királyság legyen, hogy fel ne emelkedjék, hanem frigyét megőrizze, hogy ez megálljon.

15 De pártot üte ellene, bocsátván követeit Egyiptomba, hogy adjon néki lovakat és sok népet. Vajon jó szerencsés lesz-é? Vajon megszabadítja-é magát, aki ezeket cselekszi? Aki megszegte a szövetséget, megszabadul-é? Jer 37,5.11

16 Élek én – ezt mondja az Úr Isten –, hogy annak a királynak lakóhelyén, aki őt királlyá tette, akinek tett esküjét megvetette, s akivel tett frigyét megszegte, ott nála, Babilonban hal meg. Jer 32,5; 2Kir 24,17.18

17 És a fáraó nagy haddal és nagy sokasággal vele semmit nem tesz a háborúban, mikor sáncot töltenek, és tornyot építenek sok lélek kiirtására. Jer 39,1-8

18 S ha megvetette az esküt, hogy megszegje a frigyet, pedig ímé, kezet adott rá, s mégis megcselekedte mindezeket. Nem fog megszabadulni! 2Krón 36,13-17

19 Azért így szól az Úr Isten: Élek én, hogy eskümet, melyet megvetett, és frigyemet, melyet megszegett, fejéhez verem.

20 És kiterjesztem hálómat ellene, és megfogatik varsámban, és elviszem őt Babilonba, s ott törvénykezem vele gonoszságáért, mellyel ellenem járt. 2Kir 25,5-7

21 És minden menekültje minden seregéből fegyver miatt hull el, és a megmaradottak szélnek szélednek mindenfelé, és megtudjátok, hogy én, az Úr beszéltem.

22 Így szól az Úr Isten: És veszek én ama magas cédrus tetejéből, és elültetem. Felső ágaiból egy gyönge ágat szegek le, s elplántálom én magas és fölemelt hegyen.

23 Izráel magasságos hegyén plántálom őt, és ágat nevel, és gyümölcsöt terem, s nagyságos cédrussá nevekedik, hogy lakjanak alatta, mindenféle szárnyas madarak ágainak árnyékában fognak lakozni.

24 És megismeri a mező minden fája, hogy én, az Úr tettem a magas fát alacsonnyá, az alacsony fát magassá. Megszárasztottam a zöldellő fát, és zölddé tettem az aszú fát. Én, az Úr szólottam, és megcselekedtem.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában