2Krónika

36. fejezet

Joákház

1 És előhozá a föld népe Joákházt, a Jósiás fiát, és királlyá tette őt atyja helyett Jeruzsálemben. 2Kir 23,30

2 Huszonhárom esztendős vala Joákház, mikor uralkodni kezde, és három hónapig uralkodék Jeruzsálemben.

3 És letevé őt Egyiptom királya Jeruzsálemben, és a földre adót vetett, száz talentum ezüstöt és egy talentum aranyat. 2Kir 23,31-35

Joákim

4 És Egyiptom királya Eliákimot, az ő testvérét tette királlyá Júda és Jeruzsálem felett, megváltoztatván nevét Joákimra. Joákházt pedig, az ő testvérét fogá, és elvivé Nékó Egyiptomba.

5 Huszonöt esztendős vala Joákim, mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. De gonoszul cselekedék az Úr előtt, az ő Istene előtt. Jer 26,20-23

6 És feljöve ellene Nabukodonozor, a babilóniai király, és kettős békót vete lábaira, hogy Babilóniába vinné őt. 2Kir 24,1

7 Az Úr házában való edények egy részét is elvivé Nabukodonozor Babilóniába, és helyezteté azokat az ő templomába Babilóniában.

8 Joákimnak pedig többi dolgai és az ő utálatosságai, amelyeket cselekedett, s amelyek találtattak őbenne, ímé, meg vannak írva az Izráel és Júda királyainak könyvében. És uralkodék helyette Joákin, az ő fia. 2Kir 24,1-6

Joákin

9 Nyolc esztendős korában kezdett uralkodni Joákin, és három hónapig és tíz napig uralkodék Jeruzsálemben. De ő is gonoszul cselekedék az Úr előtt. 2Kir 24,8-17

10 Az esztendő fordultával pedig elkülde Nabukodonozor király, és elviteté őt Babilóniába az Úr házának drága edényeivel együtt, és királlyá tevé az ő testvérét, Sédékiást Júda és Jeruzsálem felett.

Sedékiás. Babiloni fogság

11 Huszonegy esztendős korában kezdett uralkodni Sédékiás, és uralkodék tizenegy esztendeig Jeruzsálemben.

12 És gonoszul cselekedék az Úr előtt, az ő Istene előtt, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr képében szól vala néki. Jer 37,1.2

13 Sőt még Nabukodonozor király ellen is pártot ütött, aki őt az Isten nevére megesküdtette vala, s makaccsá és önfejűvé lett, ahelyett, hogy megtért volna az Úrhoz, Izráel Istenéhez. Ez 17,12-16

14 Sőt még a papok fejedelmei és a nép is, mindnyájan szaporították a bűnt a pogányok minden undokságai szerint, és megfertőztették az Úr házát, amelyet megszentelt vala Jeruzsálemben. Jer 23,11

15 És az Úr, az ő atyáiknak Istene elküldé hozzájuk követeit jó idején, mert kedvez vala az ő népének és az ő lakhelyének. Mt 23,37.38

16 De ők az Isten követeit kigúnyolták, az ő beszédeit megvetették, és prófétáival gúnyt űztek. Míglen az Úrnak haragja felgerjede az ő népe ellen, s többé nem vala segítség. 2Krón 24,20; Ez 33,31.32

17 És reájuk hozá a káldeusok királyát, aki fegyverrel ölé meg ifjaikat az ő szent hajlékukban, s nem kedveze sem az ifjaknak és szüzeknek, sem a vén és elaggott embereknek, mindnyájukat kezébe adá.

18 És az Isten házának mindenféle edényeit, nagyokat, kicsinyeket és az Úr házának kincseit s a királynak és az ő vezéreinek kincseit, mindezeket Babilóniába viteté. Jer 20,5

19 Az Isten házát meggyújták, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind elégeték tűzzel, és minden drágaságait elpusztították. Jer 37,10

20 És akik a fegyver elől megmenekültek, azokat elhurcolta Babilóniába, és néki és fiainak szolgáivá lettek mindaddig, míg a perzsiai birodalom fel nem támadott, Ezsd 1,1-11

21 hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde: Míg lerója a föld az ő szombatjait, mert az elpusztulás egész ideje alatt nyugovék, hogy betelnének a hetven esztendők. 3Móz 26,33.34; Jer 25,12

Círus megengedi a hazatérést

22 És Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, az Úr felindítá Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában élőszóval és írásban is, mondván: Ezsd 1,1-3

23 Így szól Círus, a perzsa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért tiköztetek az ő népe közül való, legyen vele az Úr, az ő Istene, és menjen fel! Ésa 44,28; 45,1.13

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában