Jeremiás

26. fejezet

Jeremiás megtérést prédikál és a templom pusztulásával fenyeget, a papok a halálát kívánják, de a fejedelmek megvédik

1 A Jojákim uralkodásának kezdetén, aki fia vala Jósiásnak, a Júda királyának, e szót szólá az Úr, mondván: 2Kir 23,34

2 Ezt mondja az Úr: Állj az Úr házának pitvarába,* és mondd el Júdának minden városából azoknak, akik imádkozni jőnek az Úr házába, mindazokat az igéket, amelyeket parancsoltam néked, hogy mondd el nékik! Egy szót se hagyj el! 5Móz 16,16; Jer 20,9

3 Hátha szót fogadnak, és mindenki megtér az ő gonosz útjától, akkor megbánom a veszedelmet, amelyet nékik okozni gondoltam az ő cselekedeteik gonoszsága miatt. Jer 22,3.5

4 És mondd meg nékik: Így szól az Úr: Ha nem hallgattok reám, hogy az én törvényeim szerint járjatok, amelyet előtökbe adtam,

5 hogy hallgassatok a prófétáknak, az én szolgáimnak beszédére, akiket én küldék hozzátok, és pedig jó reggel küldém, de nem hallgattatok rájuk,

6 akkor e házat hasonlóvá teszem Silóhoz, e várost pedig a föld minden nemzetének átkává. Jer 7,14

7 Hallák pedig a papok és próféták és az egész község Jeremiást, amint ez igéket szólá az Úr házában.

8 És lőn, mikor elvégezé Jeremiás a beszédet, amelyet az Úr parancsolt vala mind az egész néphez szólania, megragadák őt a papok és a próféták és az egész nép, mondván: Halállal kell lakolnod! 2Krón 24,20.21

9 Miért prófétáltál az Úr nevében, mondván: Olyan lesz e ház, mint Siló, és e város elpusztul, lakatlanná lesz? És összegyűle az egész nép Jeremiás ellen az Úrnak házában. Jer 52,7-11; 13-15

10 De meghallák ezeket a Júda fejedelmei, és felmenének a király házából az Úrnak házába, és leülének az Úr új kapujának ajtajában.

11 És szólának a papok és a próféták a fejedelmeknek és az egész népnek, mondván: Halálra méltó ez az ember, mert e város ellen prófétált, amint füleitekkel hallottátok. Ám 7,10-13

12 És szóla Jeremiás mindazoknak a fejedelmeknek és az egész népnek, mondván: Az Úr küldött engem, hogy prófétáljak e ház ellen és e város ellen mind e szókkal, amelyeket hallottatok.

13 Most azért jobbítsátok meg a ti útjaitokat és cselekedeteiteket, és hallgassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára, és az Úr megbánja a veszedelmet, amellyel fenyegetett titeket. Jer 7,3

14 Én magam pedig ímé, kezetekben vagyok, cselekedjetek velem, amint jónak és amint helyesnek tetszik néktek.

15 De jól tudjátok meg, hogy ha megöltök engem, ártatlan vér száll tireátok és e városra és ennek lakosaira. Mert bizony az Úr küldött el engem hozzátok, hogy a ti füleitekbe mondjam mind e szókat.

16 És mondák azok a fejedelmek és az egész község a papoknak és prófétáknak: Nem méltó ez az ember a halálra, mert az Úrnak, a mi Istenünknek nevében szólt nékünk.

17 Felkelének az ország vénei közül is némely férfiak, és szólának az egész összegyűlt népnek, mondván:

18 A móreseti Mikeás prófétált Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, és szóla az egész Júda népének, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: A Siont megszántják, mint szántóföldet, és Jeruzsálem elpusztul, és e háznak hegyét erdő növi be. Mik 1,1; 3,12

19 Megölte-é azért őt Ezékiás, Júdának királya és az egész Júda? Nem félte-é az Urat? Nem könyörgött-é az Úrnak? És nem megbánta-é az Úr a veszedelmet, amellyel fenyegette őket? És mi olyan nagy veszedelmet vonnánk a mi lelkünkre? 2Krón 32,25.26

20 Volt egy másik ember is, aki az Úr nevében prófétált, Uriás, Semájának fia, Kirját-Jeárimból, és prófétált e város ellen és a föld ellen, egészen a Jeremiás beszéde szerint.

21 És meghallá Jojákim király és minden vitéze és minden fejedelme az ő beszédeit, és halálra kerestette őt a király. De meghallá Uriás és megijedt, és elfutott és átment Egyiptomba.

22 És Jojákim király embereket küldött Egyiptomba, Elnátánt, az Akbor fiát és más férfiakat vele együtt Egyiptomba.

23 És kihozák Uriást Egyiptomból, és vivék Jojákim király elé, aki megöleté őt fegyverrel, holttestét pedig a köznép temetőjébe vetteté.

24 De Ahikámnak, a Sáfán fiának keze Jeremiással lőn, hogy ne adják őt a nép kezébe halálra. 2Kir 22,14; Jer 1,19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában