Jeremiás

27. fejezet

Jeremiás felszólítja Júda királyát és más királyokat, hogy hajoljanak Babilon jármába Isten akarata szerint

1 A Jojákim uralkodásának kezdetén, aki fia vala Jósiásnak, a Júda királyának, ilyen szavakat szóla az Úr Jeremiáshoz, mondván: Jer 26,1

2 Így szól az Úr nékem: Csinálj magadnak köteleket és jármot, és vedd azokat a nyakadba! Ez 7,23

3 És küldd azokat Edom királyához és Moáb királyához, az Ammon fiainak királyához, Tírus királyához és Sidon királyához a követek által, akik eljőnek Jeruzsálembe Sedékiáshoz, Júdának királyához!

4 És parancsold meg nékik, hogy mondják meg az ő uraiknak: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene, ezt mondjátok a ti uraitoknak:

5 Én teremtettem a földet, az embert és a barmot, amelyek e föld színén vannak, az én nagy erőmmel és az én kinyújtott karommal, és annak adom azt, aki kedves az én szemeim előtt. Dán 4,14.22

6 És most én odaadom mind e földeket Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az én szolgámnak kezébe. Sőt a mezei állatokat is néki adom, hogy néki szolgáljanak. Dán 2,37.38; 4,19

7 És néki és az ő fiának és unokájának szolgál minden nemzet mindaddig, míg el nem jő az ő földjének is ideje, és szolgálnak néki sok nemzetek és nagy királyok. Dán 5,30.31

8 Azt a nemzetet és azt az országot pedig, amely nem szolgál néki, Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és aki nem teszi nyakát a babiloni király jármába, fegyverrel és éhséggel és döghalállal verem meg azt a nemzetet – azt mondja az Úr, míglen kiirtom őket az ő kezével.

9 Ti azért ne hallgassatok a ti prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se szemfényvesztőitekre, akik ezt mondják néktek: Ne szolgáljatok a babiloni királynak!

10 Mert ők hazugságot prófétálnak néktek, hogy messze vigyelek titeket a ti földetekből, és kiűzzelek titeket, és elvesszetek.

11 Azt a nemzetet pedig, amely nyakára veszi a babiloni király jármát és szolgál néki, az ő földjében hagyom – azt mondja az Úr, és műveli azt, és lakozik benne.

12 Sőt Sedékiásnak, a Júda királyának is mind e beszédek szerint szólottam, mondván: Vegyétek nyakatokra a babiloni királynak jármát, és szolgáljatok néki és az ő népének, és éltek!

13 Miért halsz meg te és a te néped fegyver miatt, éhség és döghalál miatt, amint szólott az Úr az olyan népről, amely nem szolgál a babiloni királynak?

14 Ne hallgassatok hát a próféták szavaira, akik így szólnak néktek: Ne szolgáljatok a babiloni királynak! Mert ők hazugságot prófétálnak néktek.

15 Mert nem küldöttem őket – azt mondja az Úr –, hanem ők az én nevemben hazugságot prófétálnak, hogy kiűzzelek titeket, és elvesszetek ti és a próféták, akik prófétálnak néktek.

16 A papoknak és ez egész népnek is így szóltam: Ezt mondja az Úr: Ne hallgassatok a ti prófétáitok szavaira, akik prófétálnak néktek, mondván: Ímé, az Úr házának edényei visszahozatnak Babilonból most mindjárt. Mert hazugságot prófétálnak ők néktek. Jer 28,3.4

17 Ne hallgassatok rájuk! Szolgáljatok a babiloni királynak, és éltek. Miért legyen e város pusztasággá?

18 Ha ők próféták, és ha náluk van az Úrnak igéje, imádkozzanak most a Seregek Urának, hogy az edények, amelyek még az Úr házában és a Júda királyának házában és Jeruzsálemben maradtak, ne jussanak Babilonba!

19 Mert ezt mondja a Seregek Ura az oszlopok felől, a tenger felől, az állványok felől és az edények maradéka felől, amelyek még e városban maradtak,

20 amelyeket el nem vitt Nabukodonozor, a babiloni király, mikor fogságba vivé Jékóniást, Jojákimnak, a Júda királyának fiát Jeruzsálemből Babilonba, és Júdának és Jeruzsálemnek minden fő népét. 2Kir 24,14.15

21 Bizony ezt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene az edények felől, amelyek megmaradtak az Úrnak házában és a Júda királyának házában és Jeruzsálemben:

22 Babilonba vitetnek, és ott lesznek mindama napig, amelyen meglátogatom őket – azt mondja az Úr –, és felhozom azokat, és visszahozom azokat e helyre. 2Kir 25,13.20; 2Krón 36,23; Ezsd 1,1-11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában