Jeremiás

52. fejezet

Jeruzsálem elpusztításának rövid története

1 Huszonegy esztendős volt Sedékiás, mikor uralkodni kezde, és tizenegy esztendeig uralkodék Jeruzsálemben, és az ő anyjának neve Hammutál vala, a Libnából való Jeremiás leánya. 2Kir 24,18

2 És gonoszt cselekedék az Úr szemei előtt, mint Jojákim cselekedett vala. 2Kir 23,36.37

3 Mert az Úr haragjáért vala ez Jeruzsálemen és Júdán, míglen elveté őket színe elől. Sedékiás ugyanis engedetlen lőn a babiloni királynak.

4 És az ő uralkodásának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban, a hónapnak tizedikén eljöve Nabukodonozor, a babiloni király, ő maga és egész serege Jeruzsálemre, és tábort járának ellene, és mindenfelől sáncot vetének fel ellene. 2Kir 24,1-10

5 És megszállva lőn a város Sedékiásnak tizenegyedik esztendejéig.

6 A negyedik hónapban, a hónapnak kilencedikén nagy éhség támada a városban, annyira, hogy a föld népének kenyere sem vala.

7 És bevéteték a város, és a harcosok mind elfutának, és éjszaka kimenének a városból a kapu felé, a két kőfal között, amelyek a király kertjénél valának (a káldeusok pedig a város mellett valának körös-körül), és menének az úton, amely sík földre viszen.

8 A káldeusok serege pedig űzé a királyt, és utolérék Sedékiást a jerikói síkon, mert egész serege elfuta mellőle.

9 Megfogák azért a királyt, és vivék őt a babiloni királyhoz Riblába, a Hamát földjére, aki törvényt monda reá.

10 És leöleté a babiloni király a Sedékiás fiait szemei láttára, és Júda minden fejedelmét is leöleté Riblában.

11 Sedékiás királynak pedig szemeit tolatá ki, és láncra vereté, és viteté őt a babiloni király Babilonba, és tömlöcbe veté őt halála napjáig. 2Kir 25,7

12 Az ötödik hónapban pedig, a hónapnak tizedikén (ez az esztendő pedig a tizenkilencedik esztendeje vala Nabukodonozornak, a babiloni királynak) Nabuzáradán, a vitézek feje, aki áll vala a babiloni király előtt, eljöve Jeruzsálembe.

13 És felégeté az Úr házát és a király házát, és Jeruzsálemnek minden házait és minden nagy házat felégete tűzzel. 1Kir 9,2; 6-8

14 És Jeruzsálem egész kőfalát körös-körül lerontá a káldeusok mindenféle serege, akik a vitézek fejével valának.

15 A községnek szegényeiből pedig és a többi nép közül, akik a városban megmaradtak vala, és a szökevények közül, akik elszöktek vala a babiloni királyhoz, és a sokaságnak maradékából foglyokat vive Nabuzáradán, a vitézek feje.

16 De a föld szegényei közül ott hagyá Nabuzáradán, a vitézek feje, a szőlőműveseket és szántóvetőket.

17 A rézoszlopokat pedig, amelyek az Úr házában valának, és a talpakat és a réztengert, amely az Úr házában vala, összetörék a káldeusok, és azoknak minden rezét elvivék Babilonba.

18 A fazekakat is és a lapátokat, a késeket és a medencéket, a tömjénezőket és a rézedényeket, amelyekkel szolgálnak vala, mind elvivék.

19 És a csészéket, a serpenyőket, a medencéket és a fazekakat, a gyertyatartókat, a tömjénezőket és a serlegeket, ami arany, aranyban, ami ezüst, ezüstben, mind elvivé a vitézek feje.

20 Két oszlop, egy réztenger és tizenkét rézökör vala, amelyek a talpak alatt valának, amelyeket Salamon király csináltatott vala az Úr házába. Mindezeknek az edényeknek reze megmérhetetlen vala. 1Kir 7,15-26.40-50

21 És az oszlopok közül az egyik oszlopnak tizennyolc sing vala a magassága, és tizenkét sing zsinór éri vala át körös-körül, vastagsága pedig négyujjnyi, és belül üres vala. 2Kir 25,17

22 Rézgömb vala rajta, és az egyik gömb magassága ötsingnyi vala, és a hálók és gránátalmák a gömbön körös-körül mind rézből valának, és ilyen a második oszlop, és ilyenek a gránátalmák is.

23 A gránátalma pedig kilencvenhat vala kifelé, összesen száz gránátalma vala a hálón felül körös-körül.

24 Elvivé a vitézek feje Seráját is, a főpapot és Sofóniást, a második papot és az ajtónak három őrizőjét.

25 És a városból elvive egy főembert, aki felügyelőjük vala a harcosoknak, és hetet ama férfiak közül, akik állanak vala a király előtt, akik a városban találtatának, és a seregek főíródeákját, aki a föld népét besorozta vala, és hatvan férfiút a föld népe közül, akik a városban találtatának.

26 És felvevé ezeket Nabuzáradán, a vitézek feje, és elvivé őket a babiloni királyhoz Riblába.

27 És levágatá őket a babiloni király, és megöleté őket Riblában, a Hamát földjén, és fogságra viteték Júda az ő földjéről. 2Kir 25,21

28 Ennyi az a nép, amelyet fogságra vitete Nabukodonozor a hetedik esztendőben, háromezer és huszonhárom júdabeli,

29 a Nabukodonozor tizennyolcadik esztendejében Jeruzsálemből nyolcszáz és harminckét lélek,

30 Nabukodonozor huszonharmadik esztendejében fogságba vitete Nabuzáradán, a vitézek feje hétszáznegyvenöt júdabelit. Összesen négyezer és hatszáz lélek.

Jojákin kegyelmet nyer

31 Lőn pedig Jojákin júdabeli király fogságának harminchetedik esztendejében, a tizenkettedik hónapban, a hónak huszonötödikén felemelé Evil-Merodák, a babiloni király az ő uralkodásának első esztendejében Jojákinnak, a Júda királyának fejét, és kivevé őt a tömlöcből. 2Kir 24,15; 25,27-30

32 És szépen szóla vele, és királyi székét ama királyoknak széke fölé emelte, akik vele valának Babilonban.

33 És felcserélé tömlöcbeli ruháit, és mindenkor vele eszik vala ételt, életének minden napjában.

34 És költségére állandó költség adatik vala néki a babiloni királytól minden napra, a halála napjáig, életének minden napjában.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában