Jeremiás

51. fejezet

Babilont a médek elpusztítják, a zsidók hazatérhetnek

1 Ezt mondja az Úr: Ímé, én pusztító szelet támasztok Babilon ellen és azok ellen, akik az én ellenségem szívében lakoznak.

2 És szórókat küldök Babilon ellen, és felszórják őt, és földjét kiüresítik, mert mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján. Ez 22,15

3 A kézívesre kézíves vonja fel íját, és arra, aki páncéljába öltözik. Ne kedvezzetek ifjainak, öldössétek le egész seregét!

4 És essenek el megöletve a káldeusok földjén, és átverve az ő utcáin.

5 Mert nem hagyatott el Izráel és Júda az ő Istenétől, a Seregek Urától, noha az ő földjük rakva vétekkel az Izráelnek Szentje ellen.

6 Fussatok ki Babilonból, és ki-ki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek el az ő gonoszságáért! Mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet néki érdem szerint. Jer 50,8

7 Aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíté ez egész földet. Nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek.

8 Hamar elesett Babilon és összeomlott. Jajgassatok felette, kössétek be balzsammal az ő sebét, hátha meggyógyul! Ésa 21,9; Jel 14,8; Jer 46,11

9 Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok el őt, és menjünk ki-ki a maga földjére! Mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig.

10 Kihozta az Úr a mi igazságainkat. Jertek, és beszéljük meg Sionban az Úrnak, a mi Istenünknek dolgát!

11 Élesítsétek a nyilakat, töltsétek meg a tegzeket! Felindította az Úr a médiabeli királyok lelkét, mert Babilon ellen van az ő gondolata, hogy elveszesse azt, mert az Úr bosszúállása ez, az ő templomáért való bosszúállása. Jer 50,28.33

12 Babilonnak kőfalain tűzzétek ki a zászlót, erősítsétek meg az őrséget, szerezzetek vigyázókat, rendeljétek el a leseket! Mert az Úr meggondolta és meg is cselekszi azokat, amiket szólott Babilon lakói ellen.

13 Oh, te, aki lakozol a nagy vizek mellett, akinek kincsed temérdek, eljött a te véged és a te rablásod határa!

14 Megesküdt a Seregek Ura az ő lelkére, mondván: Bizony betöltelek téged emberekkel, mint sáskákkal, és diadalmas éneket énekelnek felőled. Ám 6,8

15 Az, aki teremtette a földet az ő erejével, aki megalapította a világot az ő bölcsességével, és kiterjesztette az egeket az ő értelmével. Jer 10,12.16

16 Egy szavával vizek zúgását szerez az égben, és felhőket visz fel a föld határairól, villámokat készít az esőhöz, és kihozza a szelet az ő tárházaiból.

17 Minden ember bolonddá lett tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül a maga bálványa miatt, mert hazugság az ő öntése, és nincs benne lélek. Jer 10,14; Zsolt 115,4-7

18 Hiábavalóságok ezek, nevetségre való művek, az ő megfenyíttetésük idején elvesznek.

19 Nem ilyen a Jákób osztályrésze, mert mindennek teremtője és az ő örökségének pálcája, Seregek Ura az ő neve.

20 Pörölyöm vagy te nékem, hadi fegyverem, és nemzeteket zúztam össze veled, és országokat vesztettem el veled. Jer 50,23

21 És általad zúztam össze a lovakat és lovagjaikat, és általad zúztam össze a szekeret és a benne ülőt.

22 És összezúztam általad férfit és asszonyt, és összezúztam általad a vénet és a gyermeket, és összezúztam általad az ifjat és a szüzet.

23 És összezúztam általad a pásztort és nyáját, és összezúztam általad a szántóvetőt és az ő igamarháját, és összezúztam általad a hadnagyokat és a főembereket.

24 És megfizetek Babilonnak és Káldea minden lakosának mindazokért az ő gonoszságaikért, amelyeket Sionban cselekedtek a ti szemeitek láttára – azt mondja az Úr.

25 Ímé, én ellened fordulok, te romlásnak hegye – azt mondja az Úr –, aki az egész földet megrontottad, és kinyújtom reád kezemet, és levetlek téged a kőszikláról, és kiégett heggyé teszlek téged. JSir 1,21

26 És belőled nem visznek követ a szegletre és a fundamentumra, mert örökkévaló pusztaság leszel – azt mondja az Úr. Ésa 13,19.20

27 Tűzzétek ki a zászlót az országban, fújjátok meg a trombitát a nemzetek között, avassátok fel ellene a nemzeteket, gyűjtsétek össze ellene az Ararátnak, Menninek és Askenáznak országait, válasszatok őellene hadvezért, hozzátok ki a lovakat, mint rettenetes sáskasereget!

28 Avassátok fel ellene a nemzeteket, Médiának királyait, az ő hadnagyait és minden főemberét és az ő birodalmának egész földjét!

29 És megrendül a föld és rázkódik, mert az Úrnak gondolatai beteljesednek Babilon ellen, hogy Babilon földjét pusztasággá, lakatlanná tegye. Ésa 13,20-22

30 Babilon vitézei felhagytak a viadallal, erősségeikben ülnek, elfogyott a vitézségük, asszonyokká lettek, felgyújtották lakhelyeit, zárait letörték.

31 Futár futár elé fut, és hírmondó a hírmondó elé, hogy megjelentse a babiloni királynak, hogy bevétetett az ő városa mindenfelől.

32 És a révhelyek elfoglaltattak, és az álló tavak tűzzel kiszáríttattak, és a vitézek elrettentek.

33 Mert ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Babilon leánya olyan, mint a szérű, itt van az ő tapostatásának ideje, egy kis híja még, és eljő az ő aratásának ideje.

34 Benyelt engem, megemésztett engem Nabukodonozor, a babiloni király, üres edénnyé tett engem, benyelt engem, mint a sárkány, betöltötte a hasát az én csemegéimmel, és kivetett engemet.

35 Az énrajtam esett erőszak és az én testem Babilonra térjen! – azt mondja a Sionnak lakója. És az én vérem Káldeának lakosaira! – azt mondja Jeruzsálem. Zsolt 137,8

36 Azért ezt mondja az Úr: Ímé, én megítélem a te ügyedet, és bosszút állok éretted, és kiszárasztom az ő tengerét, és kiapasztom az ő forrását. Jer 50,21-30

37 És Babilon kőrakássá lesz, sárkányok lakhelyévé, csudává, csúfsággá és lakatlanná lesz.

38 Együtt ordítanak, mint az oroszlánok, harsognak, mint az oroszlánkölykök.

39 Az ő kedvüknek idején készítek nékik lakomát, és megrészegítem őket, hogy vigadjanak, és örökkévaló álmot aludjanak, és fel ne serkenjenek – azt mondja az Úr.

40 Előhozom őket, mint a bárányokat a megmetszésre, mint a kosokat a bakokkal egyetemben.

41 Mint bevétetett Sésák, és elfoglaltatott az egész földnek dicséreti. Milyen utálattá lett Babilon a nemzetek között! Jer 25,26

42 Feljött Babilonra a tenger, habjainak özönével elboríttatott. Ésa 8,7.8

43 Városai pusztává, sivataggá és kopár földdé lesznek, amelyen senki sem lakik, sem embernek fia át nem megy rajta. Ésa 14,23

44 Megfenyítem Bélt is Babilonban, és kivonom szájából, amit benyelt, és többé nem futnak hozzá a nemzetek, Babilonnak kőfala is ledől. Ezsd 1,7-11; Dán 1,2

45 Jöjjetek ki belőle, oh, én népem, és ki-ki szabadítsa meg lelkét az Úr haragjának tüzétől!

46 És el ne olvadjon a ti szívetek, és ne féljetek a hírtől, amely hallatszik e földön, mikor egyik esztendőben hír jő, és a másik esztendőben is a hír, hogy erőszakosság van a földön, uralkodó tör uralkodóra!

47 Azért ímé, eljőnek a napok, és meglátogatom Babilon faragott képeit, és egész földje megszégyenül, és minden ő megöltjei elhullanak őközötte. Jer 46,1.2

48 És örvendeznek Babilon felett az ég és a föld és minden benne valók, mert észak felől eljőnek reá a pusztítók – azt mondja az Úr.

49 Babilon is elesik, Izráel megölöttjei, amint Babilonban is elhullottak az egész föld megölöttjei. Zsolt 137,8

50 Menjetek el, akik megszabadultatok a fegyvertől, meg ne álljatok! Emlékezzetek meg a távolból az Úrról, és jusson eszetekbe Jeruzsálem!

51 Megszégyenültünk, mert hallottuk a gyalázkodást, orcáinkat szégyen borította, mert idegenek jöttek az Úr házának szentségébe.

52 Azért ímé, eljőnek a napok – azt mondja az Úr –, és meglátogatom az ő faragott képeit, és egész földjén sebesültek nyögnek.

53 Ha az égbe hág is fel Babilon, és ha megerősíti is az ő erős magaslatát, pusztítók törnek reá tőlem – azt mondja az Úr. Ám 9,2

54 Kiáltás hallatszik Babilonból, és a káldeusok földjéből nagy romlás.

55 Mert elpusztítja az Úr Babilont, és kiveszíti belőle a nagy zajt, és zúgnak az ő habjai, mint a nagy vizek, hallatszik az ő szavuk harsogása.

56 Mert pusztító tör reá, Babilonra, és elfogatnak vitézei, eltörik az ő kézívük, mert a megfizetésnek Istene, az Úr, bizonnyal megfizet. 5Móz 32,35

57 És megrészegítem az ő fejedelmeit, bölcseit, hadnagyait, tiszttartóit és vitézeit, és örök álmot alusznak, és nem serkennek fel – azt mondja a király, akinek neve Seregek Ura.

58 Ezt mondja a Seregek Ura: Babilon széles kőfala földig lerontatik, és az ő büszke kapuit tűz égeti meg, és a népek hiába munkálkodnak, és a nemzetek a tűznek, és kifáradnak.

59 Ez a szó, amellyel Jeremiás próféta utasította Seráját, Néria fiát, aki a Mahásiás fia volt, mikor ő Babilonba méne Sedékiással, a Júda királyával, királyságának negyedik esztendejében; Serája pedig szállásmester vala.

60 És megírá Jeremiás egy könyvben mindazt a veszedelmet, amely Babilont fogja érni, mindezeket a beszédeket, amelyek megírattak Babilon felől.

61 És monda Jeremiás Serájának: Mikor Babilonba jutsz, és látod és elolvasod mind e szókat,

62 ezt mondjad: Uram, te szólottál e hely ellen, hogy elveszítsed ezt annyira, hogy lakó ne legyen benne embertől baromig, hanem örökkévaló pusztaság legyen.

63 És mikor e könyv olvasását elvégzed, köss reá követ, és hajítsd be az Eufrátesz közepébe.

64 És ezt mondd: Így merül el Babilon, és meg nem menekedik a veszedelemtől, amelyet én hozok reá, akármint fáradjanak. Eddig vannak a Jeremiás beszédei.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában