EZÉKIEL KÖNYVE

22. fejezet

Jeruzsálem bűnei és büntetései

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 És te, embernek fia, ítélni akarsz? Meg akarod-é ítélni a vérontó várost? Add tudtára minden utálatosságait!

3 És mondjad: Így szólt az Úr Isten: Te, város, ki közepében vért ontott, hogy eljöjjön ideje, és bálványokat csinált magának önmaga megfertőztetésére,

4 véred miatt, melyet ontottál, lettél bűnös, és bálványaiddal, melyeket csináltál, fertőztetted meg magadat, s közelebb hoztad napjaidat, s eljutottál esztendeidig, azért adlak gyalázatul a pogányoknak, és csúfolásul minden tartománynak. 2Kir 21,16

5 Akik közel s távol vannak tőled, megcsúfolnak téged, te fertőzött nevű, sok háborúságú!

6 Ímé, Izráel fejedelmei, ki-ki az ő tehetsége szerint azon volt benned, hogy vért ontsanak.

7 Apát és anyát megutáltak tebenned, a jövevényen nyomorgatást cselekedtek teközepetted, árvát és özvegyet sanyargattak benned.

8 Ami nékem szenteltetett, megutáltad, s szombatimat megfertőztetted.

9 Rágalmazók voltak benned, hogy vért ontsanak, s a hegyeken ettek benned, fajtalanságot cselekedtek közepetted. Ez 18,6; Ésa 57,7

10 Az atya szemérmét föltakarták benned, a havi vér miatt tisztátalant erőszakolták benned. 3Móz 18,8

11 Egyik felebarátjának feleségével cselekedett utálatosságot, a másik meg menyét fertőztette meg fajtalanságban, s volt, aki húgát, atyjának leányát erőszakolta benned. Jer 5,8; 3Móz 18,20; 3Móz 18,9.10.15

12 Ajándékokat vettek fel benned a vérontásra, uzsorát és kamatot szedtél, s nyerekedtél felebarátaidon csalárdsággal, s énrólam elfelejtkeztél – ezt mondja az Úr Isten.

13 És ímé, összecsapom tenyeremet nyereségeden, amelyet csináltál, és a vérontásokon, melyek lőnek tebenned. Ez 21,17

14 Vajon megállhat-é szíved, avagy erősek lesznek-é kezeid azokban a napokban, mikor én számolok veled? Én, az Úr, szólottam, és meg is cselekszem.

15 És eloszlatlak téged a pogányok közé, és szétszórlak a tartományokba, s véget vetek tisztátalanságodnak. Jer 15,7; 52,4-15

16 S örökségül bírlak téged a pogányok szeme láttára, és megtudod, hogy én vagyok az Úr.

17 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

18 Embernek fia! Izráel háza salakká lett nékem, egészen réz és ón és vas és ólom a kemence közepette, ezüstsalakká lettek. Ésa 1,21.22

19 Ennek okáért így szól az Úr Isten. Mivelhogy mindnyájan salakká lettetek, azért ímé, egybegyűjtelek titeket Jeruzsálem közepébe.

20 Amint egybe szoktak gyűjteni ezüstöt és rezet és vasat és ólmot és ónt a kemence közepébe, hogy tüzet gerjesszenek rá a megolvasztásra. Így gyűjtelek egybe búsulásomban és haragomban, és bevetlek s megolvasztlak titeket.

21 És egybegyűjtelek titeket, és rátok fújom búsulásom tüzét, hogy benne megolvadjatok.

22 Amint megolvad az ezüst a kemence közepében, úgy olvadtok meg őbenne, és megtudjátok, hogy én, az Úr öntöttem ki haragomat reátok.

23 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

24 Embernek fia! Mondjad néki: Te vagy a föld, mely meg nem tisztult. Esőt nem kapott a haragnak napján.

25 Pártosok az ő prófétái őközepette, olyanok, mint az ordító oroszlán, mely ragadományt ragad: lelkeket ettek, kincset és drágaságot elvesznek, özvegyeit megsokasítják őbenne.

26 Papjai erőszakot tettek törvényemen, s megfertőztették, ami nékem szenteltetett! Különbséget nem tettek aközött, ami szent, és ami köz, s a tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak, s szombataimtól elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtelenítettek engem. Sof 3,4; Ez 44,23

27 Elöljárói őközepette mint a ragadományt ragadozó farkasok: vért ontani, a lelkeket elveszteni, hogy nyerekedhessenek nyereséggel. Mik 3,10; Sof 3,3

28 És prófétái mázolnak nékik mázzal: hiábavalóságot látnak, s jövendölnek hazugságot nékik, mondván: Így szól az Úr Isten! Holott az Úr nem beszélt. Jer 28,1-4.15

29 A föld népe nyomorgatást cselekszik, és ragadományt ragadoz, a szűkölködőt és szegényt sanyargatja, s a jövevényt törvénytelen nyomorgatja. 2Móz 22,21

30 És keresék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen énelőmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találék. Jer 5,1

31 Ennek okáért kiontám haragomat reájuk, megemésztém őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verém – azt mondja az Úr Isten. 1Kir 8,32

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában