Jeremiás

5. fejezet

Júda népének bűnei és a miattuk fenyegető büntetések

1 Járjátok el Jeruzsálem utcáit, és nézzétek csak és tudjátok meg és tudakozzátok meg annak piacain! Ha találtok-é egy embert, ha van-é valaki, aki igazán cselekszik, hűségre törekszik? És én megbocsátok néki! Ésa 1,4; 10,21; 48,1

2 Még ha azt mondják is: Él az Úr! Bizony hamisan esküsznek!

3 Uram! A te szemeid avagy nem a hűségre néznek-é? Megverted őket, de nem bánkódtak; tönkre tetted őket, de nem akarják felvenni a dorgálást; orcáik keményebbekké lettek a kősziklánál, nem akartak megtérni. Jer 9,13-16

4 Én pedig ezt mondom vala: Bizony szerencsétlenek ezek, bolondok, mert nem ismerik az Úrnak útját, Istenüknek ítéletét. Jer 8,7; 5Móz 32,28

5 Elmegyek azért a főemberekhez, és beszélek velük, hiszen ők ismerik az Úrnak útját, Istenüknek ítéletét. Ámde ők törték össze egyetemlegesen az igát, és tépték le a köteleket. Jer 6,13

6 Azért széttépi őket az oroszlán az erdőből, elpusztítja őket a puszták farkasa, párduc ólálkodik az ő városaik körül, aki kijön azokból, mind szétszaggattatik, mert megsokasodtak az ő bűneik, és elhatalmasodtak az ő hitszegéseik. Hab 1,7-9; 1Móz 49,27

7 Oh, miért bocsátanék meg néked? Fiaid elhagytak engem, és azokra esküsznek, akik nem istenek. Noha jól tartottam őket, mégis paráználkodtak, és tolongtak a parázna házába. 5Móz 32,15

8 Mint a hizlalt lovak, fickándozókká lettek, ki-ki az ő felebarátjának feleségére nyerít. Ez 22,11

9 Avagy ne büntessem-é meg az ilyeneket? – mondja az Úr –, és az efféle népen, mint ez, ne álljon-é bosszút az én lelkem?

10 Menjetek fel az ő kerítéseire, és rontsátok, de ne tegyétek semmivé egészen! Távolítsátok el az ágait, mert nem az Úréi azok! Jer 4,27; Ésa 1,21

11 Mert igen hűtelenné lett hozzám az Izráel háza és a Júda háza – azt mondja az Úr.

12 Megtagadták az Urat, és azt mondták: Nincsen ő, és nem jöhet reánk veszedelem, sem fegyvert, sem éhséget nem látunk. Ésa 28,15

13 A próféták is széllé lesznek, és nem lesz, aki beszéljen bennük. Így esik az ő dolguk!

14 Azért ezt mondja az Úr, a Seregeknek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok, ímé, tűzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megeméssze őket. Jer 1,9.10

15 Ímé, én hozok reátok messzünnen való nemzetet, oh, Izráel háza! – ezt mondja az Úr. Kemény nemzet ez, ősidőből való nemzet ez, nemzet, amelynek nyelvét nem tudod, és nem érted, mit beszél. Hab 1,6; Jer 1,15

16 Tegze olyan, mint a nyitott sír. Mindnyájan vitézek.

17 És megemészti aratásodat és kenyeredet, megemészti fiaidat és leányaidat, megemészti juhaidat és ökreidet, megemészti szőlődet és fügédet, erősített városaidat, amelyekben te bizakodol, fegyverrel rontja le. Hab 1,9; 5Móz 28,31-33

18 De még ezekben a napokban sem teszlek benneteket egészen semmivé – azt mondja az Úr.

19 Ha pedig az lenne, hogy kérdeznétek: Miért cselekedte mindezt velünk az Úr, a mi Istenünk? Akkor azt mondjad nékik: Amiképpen elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok a ti földeteken, azonképpen idegeneknek fogtok szolgálni olyan földön, amely nem a tiétek. Jer 16,10.11; 5Móz 28,64

20 Hirdessétek ezt a Jákób házában, és hallassátok Júdában, mondván:

21 Halljátok csak, te, bolond és esztelen nép, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak! Jer 6,10; Ésa 6,9.10

22 Nem féltek-é engem? – ezt mondja az Úr. Az én orcám előtt nem remegtek-é? Hiszen én rendeltem a fövenyt a tenger határának örök korlátul, amelyet át nem hághat, és ha megrázkódtatják is habjai, de nem bírnak vele, és ha megháborodnak, sem hághatnak át rajta. Jób 38,8-11

23 De ennek a népnek szilaj és dacos szíve van, elhajlottak és elmentek. Ésa 1,4

24 És még szívükben sem mondják: Oh, csak félnők az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra!

25 A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti vétkeitek fosztottak meg titeket e jótól!

26 Mert istentelenek vannak az én népem között: guggolva fülelnek, mint a madarászok, tőrt hánynak, embereket fogdosnak.

27 Mint a madárral teli kalitka, úgy vannak teli az ő házaik álnoksággal, ezért lettek nagyokká és gazdagokká.

28 Meghíztak, megfényesedtek, eláradtak a gonosz beszédben, az árvának ügyét nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak, sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot. 5Móz 32,15; Ésa 1,23.24; Ám 5,7; 6,12

29 Hát ezeket ne büntessem-é meg – ezt mondja az Úr –, az ilyen nemzeten, mint ez, avagy ne álljon-é bosszút az én lelkem?

30 Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek e földön:

31 a próféták hamisan prófétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti! De mit cselekesznek majd utoljára?! Jer 23,25.26; Mik 3,11; Ez 13,6; 22,25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában