5Mózes

32. fejezet

Mózes éneke

1 Figyeljetek, egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit! 5Móz 31,28; Ésa 1,2; Jer 2,12

2 Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmat, a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!

3 Mert az Úr nevét hirdetem: Magasztaljátok Istenünket! Zsolt 96,7

4 Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság! Hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő! Préd 3,14; Zsolt 145,17; Dán 4,34

5 Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a maguk gyalázatja, romlott és elvetemült nemzedék. Ésa 1,2-4

6 Így fizettek-é az Úrnak: balga és értelmetlen nép?! Nem atyád-é ő, aki teremtett? Ő alkotott és erősített meg.

7 Emlékezzél meg az ősidőkről! Gondoljátok el annyi nemzedék éveit! Kérdezd meg atyádat, és megjelenti néked, a te véneidet és megmondják néked!

8 Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek, mikor szétválasztá az ember fiait, megszabta a népek határait Izráel fiainak száma szerint, ApCsel 17,24-26; Jer 27,5

9 mert az Úrnak része az ő népe, Jákób néki sorssal jutott öröksége.

10 Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét,

11 mint a fészkén felrebbenő sas fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket.

12 Egymaga vezette őt az Úr, idegen Isten nem volt ővele. 2Móz 40,36-38

13 A föld magaslatain járatta őt, mezők terméseivel étette, kősziklából is mézet szopatott vele, kovaszirtből is olajat, Ésa 58,14

14 tehenek vaját és juhok tejét bárányok kövérjével, básáni kosokat és bakkecskéket a búza java kövérjével, és szőlő vérét, bort ittál.

15 És meghízott Jesurun, és rúgódozott. Meghíztál, megkövéredtél, elhájasodtál. És elhagyá Istent, teremtőjét, és megveté az ő üdvösségének kőszikláját. 5Móz 31,20; Hós 13,6

16 Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották.

17 Ördögöknek áldoztak, nem Istennek, isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem rettegtek a ti atyáitok. 2Krón 11,15; Zsolt 106,37

18 A Kősziklát, aki szült téged, elfeledted, megfelejtkeztél Istenről, aki nemzett téged.

19 Látta ezt az Úr, és megutálta bosszúságában az ő fiait és leányait.

20 És monda: Elrejtem orcámat előlük, hadd látom, mi lesz a végük? Mert elzüllött nemzetség ez, fiak, akikben nincs hűség. 5Móz 31,18; Ésa 1,2-4

21 Azzal ingereltek ők, ami nem isten; hiábavalóságaikkal bosszantottak engem; én pedig azzal ingerlem őket, ami nem népem: bolond nemzettel bosszantom őket. Jer 2,11; 5,7; Róm 10,19

22 Mert tűz lobban fel haragomban, és leég a Seol fenekéig, megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait. Jer 15,14; 17,4

23 Veszedelmeket halmozok reájuk, nyilaimat mind rájuk fogyasztom. 5Móz 28,22.27-35

24 Éhségtől aszottan, láztól emésztetten és keserű dögvésztől – a vadak fogait is rájuk bocsátom, a porban csúszók mérgével együtt. 5Móz 28,53

25 Kívül fegyver pusztít, az ágyasházakban rettegés: ifjat és szűzet, csecsszopót a vénemberrel együtt.

26 Mondom: Elfúvom őket, eltörlöm emlékezetüket az emberek közül. 4Móz 14,12

27 Ha nem tartanék az ellenség bosszantásától, hogy szorongatóik a dolgot félremagyarázzák, és hogy ezt mondják: A mi kezünk a hatalmas, és nem az Úr cselekedte mindezt! –

28 Mert tanácsvesztett nép ez, és nincs bennük értelem.

29 Vajha eszesek volnának, megértenék ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a végük! Lk 19,42

30 Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret, ha az ő Kősziklájuk el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket?! 3Móz 26,8

31 Mert a mi Kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájuk. Ellenségeink is megítélhetik.

32 Mert az ő szőlőjük Sodoma szőlője és Gomora mezősége, bogyóik mérges bogyók, keserűek a gerezdjeik.

33 Sárkányok mérge az ő boruk, áspiskígyóknak kegyetlen epéje.

34 Nincsen-é ez elrejtve nálam, lepecsételve az én kincseim között?

35 Enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorodik, mert közel van az ő veszedelmük napja, és siet, ami rájuk vár. Zsolt 94,1; Róm 12,19

36 Mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, s védett és védtelen oda van. 2Kir 14,26.27

37 És ezt mondja: Hol az ő istenük? A Kőszikla, amelyben bizakodtak?

38 Akik megették az ő véres áldozataik kövérjét, megitták az ő italáldozatuk borát, keljenek fel, és segítsenek meg titeket, és oltalmazzanak meg titeket! Bír 10,14

39 Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem! Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, aki kezemből megszabadítson. 5Móz 4,35; Ésa 45,5.18.22; 1Sám 2,6; Jób 5,18; Jak 4,12

40 Mert felemelem kezemet az égre, és ezt mondom: Örökké élek én! Jer 22,24; Dán 12,7

41 Ha megélesítem fényes kardomat, és ítélethez fog kezem, bosszút állok ellenségeimen, és megfizetek gyűlölőimnek.

42 Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jóllakik hússal: a legyilkoltak és foglyok vérével az ellenség vezéreinek fejéből.

43 Ujjongjatok, ti nemzetek, ő népe! Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát. Róm 15,10; Jel 19,2

44 Elméne azért Mózes, és elmondá ez éneknek minden igéjét a nép füle hallására, ő és Józsué, a Nún fia. Józs 1,1

45 És mikor végig elmondá Mózes mindez igéket az egész Izráelnek,

46 monda nékik: Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek e mai napon! És parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét,

47 mert nem hiábavaló ige ez néktek, hanem ez a ti életetek, és ez ige által hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, amelyre általmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt. 5Móz 28; 5Móz 30,8-10.15

48 És ugyanezen a napon szóla az Úr Mózesnek, mondván:

49 Menj fel ebbe az Abarim-hegységbe, a Nébó hegyére, amely Moáb földjén van, és pedig Jerikóval átellenben, és nézd meg a Kánaán földjét, amelyet én Izráel fiainak adok örökségül! 4Móz 27,12-14

50 És halj meg a hegyen, amelyre felmégy, és takaríttassál a te népedhez, amiképpen meghalt Áron, a te testvéred a Hór hegyén, és takaríttatott az ő népeihez, 4Móz 33,38

51 mivelhogy vétkeztetek ellenem Izráel fiai között a versengésnek vizénél, a Cin pusztájában Kádesnél: mert nem szenteltetek meg engem Izráel fiai között. 4Móz 20,2.8-13

52 Mert szemközt látod a földet, de arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak, oda nem mégy be. 5Móz 34,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában