Jób

5. fejezet

Folytatás: az istentelen elvész; aki Isten előtt megalázkodik, az megszabadul

1 Kiálts csak! Van-é, aki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz?

2 Mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el.

3 Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát. Zsolt 37,35.36

4 Fiai messze estek a szabadulástól: a kapuban megrontatnak, mert nincs, aki kimentse őket.

5 Amit learatnak néki, az éhező eszi meg, a töviskerítésből is elviszi azt, kincseiket tőrvetők nyelik el.

6 Mert nem porból támad a veszedelem, s nem földből sarjad a nyomorúság!

7 Hanem nyomorúságra születik az ember, amint felfelé szállnak a parázs szikrái. Jób 7,16

8 Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet. Jób 2,10

9 Aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, amiknek száma nincsen. Jób 9,10; Zsolt 72,18; Róm 11,33

10 Aki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát, Zsolt 135,7

11 hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa. 1Sám 2,7.8

12 Aki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék. Neh 4,15; Zsolt 33,10; Ésa 8,10

13 Aki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.

14 Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka. 5Móz 28,29

15 Aki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájuktól és az erősnek kezéből a szegényt, Zsolt 52,4.7

16 hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját. Zsolt 63,12; Ésa 52,15

17 Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál. Azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Péld 3,11.12; Jak 1,2

18 Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. 5Móz 32,39

19 Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. Zsolt 91,13; Péld 24,16

20 Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.

21 A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik. Zsolt 52,4-7

22 A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz, Zsolt 34,11; Zsolt 91,13

23 mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled. Hós 2,17

24 Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.

25 Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű. Jób 42,11-17; Zsolt 127,3.4

26 Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.

27 Ímé, ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában