Példabeszédek

24. fejezet

Intések türelemre és békességre

1 Ne irigykedjél a gonosztevőkre, se ne kívánj azokkal lenni! Péld 23,17

2 Mert pusztítást gondol az ő szívük, és bajt szólnak az ő ajkaik. Zsolt 10,7

3 Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.

4 És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.

5 A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.

6 Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra, és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. Péld 15,22; 20,18

7 Magas a bolondnak a bölcsesség, a kapuban nem nyitja meg az ő száját. Péld 14,6

8 Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.

9 A balgatag dolognak gondolása bűn, és a rágalmazó az ember előtt utálatos.

10 Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején, szűk a te erőd.

11 Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg! Jób 29,12-16; Zsolt 82,4

12 Ha azt mondanád: Ímé, nem tudtuk ezt. Nemde, aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelkedet, ő tudja? És kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet. Jób 34,11; Róm 2,6

13 Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a színméz édes a te ínyednek.

14 Ilyennek ismerd a bölcsességet a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész. Péld 22,18

15 Ne leselkedjél, oh, te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!

16 Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek. Mik 7,8; Zsolt 37,24

17 Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj; és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, Péld 17,5; Jób 31,29

18 hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját tereád!

19 Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irigykedjél az istentelenekre, Zsolt 37,1

20 mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke* kialszik. Péld 13,9; Jób 18,5-19

21 Féld az Urat, fiam, és a királyt, a pártütők közé ne elegyedjél! Róm 13,1.2; 1Pt 2,17

22 Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságuk, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?

23 Ezek is a bölcsek szavai. Személyt válogatni az ítéletben nem jó. 2Móz 23,2-6; Jak 2,1

24 Aki azt mondja az istentelennek: Igaz vagy – ezt megátkozzák a népek, megutálják a nemzetek. Péld 17,15

25 Akik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségükre lesz, és jó áldás száll reájuk.

26 Ajkakat csókolgat az, aki igaz beszédeket felel.

27 Szerezd el kívül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben, annak utána építsd a házadat! Lk 14,26-30

28 Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen! Avagy ámítanál-é valakit a te ajkaiddal?

29 Ne mondd ezt: Amiképpen cselekedett énvelem, úgy cselekszem ővele, megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint. Róm 12,17.19

30 A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.

31 És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom, és kőgyepűje* elromlott vala.

32 Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból:

33 Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra, Péld 6,10-11

34 és így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed és a te szükséged, mint a pajzsos férfiú.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában