Példabeszédek

15. fejezet

A bölcsesség áldása és a bolondság átka

1 Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. 1Kir 12,13.16.19

2 A bölcsek nyelve beszél jó tudományt; a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. Péld 13,16

3 Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat. Péld 5,21; Jer 16,17

4 A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. Péld 13,14

5 A bolond megutálja az ő atyjának tanítását; aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.

6 Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság. Jak 5,1-4

7 A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes.

8 Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki. Ésa 1,11.15; Ám 5,21-24

9 Utálat az Úrnál az istentelennek útja; azt pedig, aki követi az igazságot, szereti.

10 Gonosz dorgálás jő arra, aki útját elhagyja, aki gyűlöli a fenyítéket, meghal.

11 A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve. Jób 26,6; Jer 17,9.10

12 Nem szereti a csúfoló a feddést, és a bölcsekhez nem megy.

13 A vidám elme megvidámítja az orcát; de a szívnek bánata miatt a lélek megszomorodik.

14 Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot.

15 Mindennapjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van.

16 Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. Zsolt 37,16

17 Jobb a paréjnak étele, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol van gyűlölség. Péld 17,1

18 A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást.

19 A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett.

20 A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megutálja az anyját. Péld 10,1; Péld 19,26

21 A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár.

22 Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek. Péld 11,14

23 Öröme van az embernek szája feleletében, és az idejében mondott beszéd, oh, mely igen jó!

24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.

25 A kevélyeknek házát kiszaggatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát. Péld 2,21.22; 14,11

26 Utálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek. Péld 6,16.18

27 Megháborítja az ő házát, aki követi a telhetetlenséget; aki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az. Zsolt 15,5

28 Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.

29 Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja. Zsolt 145,18.19

30 A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat. Péld 25,25

31 Amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.

32 Aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megutálja az ő lelkét; aki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.

33 Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság. Jób 28,28; Péld 18,12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában