JAKAB KÖZÖNSÉGES LEVELE

2. fejezet

Az igazi hit nem személyválogató

1 Atyámfiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban! Jak 2,9; 1Kor 2,8

2 Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában,

3 és rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen! És a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé!

4 Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású bírákká?

5 Halljátok meg, szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? 1Kor 1,26; Lk 12,21

6 Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurcolnak-é titeket a törvény elé?

7 Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, amelyről neveztettek?

8 Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekszetek. 3Móz 19,18

9 De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. 5Móz 1,17

10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mt 5,19

11 Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál! Ezt is mondotta: Ne ölj! És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. 2Móz 20,13.14

12 Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Jak 1,25

13 Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Mt 5,7; 18,30.34; 25,45.46

Az igazi hit tettekben nyilvánul meg

14 Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit? Mt 7,21

15 Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, Lk 3,10.11

16 és azt mondja nékik valaki tiközületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól! De nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? 1Jn 3,17

17 Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.

18 De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Gal 5,6

19 Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. 5Móz 6,4; Mk 1,24

20 Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?

21 Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? 1Móz 22,9-10

22 Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit.

23 És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. 1Móz 15,6; Ésa 41,8

24 Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.

25 Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki? Zsid 11,31; Józs 2,4.15

26 Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában