PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

1. fejezet

Hála az evangélium korinthusi áldásaiért

1 Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola és Sosthenes, az atyafi. Gal 1,1; ApCsel 18,17

2 Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egyben, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken: 1Kor 6,11

3 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 2Kor 1,2; Róm 1,7; Ef 1,2

4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor tifelőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott. Ef 1,15.16; Róm 1,8

5 Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok őbenne, minden beszédben és minden ismeretben, Kol 1,9-11; 2,5-7; 1Kor 12,8

6 amint megerősíttetett tibennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Róm 1,16; 2Kor 1,21

7 Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, Zsolt 34,11; Fil 3,20; Tit 2,13

8 aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. 2Kor 1,21; Kol 1,22; 1Thessz 3,13; 5,23

9 Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. 1Thessz 5,24; Jn 15,5; Róm 8,16.17

Óvás pártoskodástól

10 Kérlek azonban titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Fil 3,16; Fil 2,2.3.15.16

11 Mert megtudtam felőletek, atyámfiai, a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Jak 3,16

12 Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. 1Kor 3,3-9; ApCsel 18,24-26

13 Vajon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg? Mt 28,19

14 Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust, ApCsel 18,8; Róm 16,23

15 hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem.

16 Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit, mást kereszteltem volna. 1Kor 16,15.17

17 Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. 1Kor 2,4.13; 2Pt 1,16

A keresztről való beszédet bolondságnak mondják, de az Isten hatalma

18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nékünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Róm 1,16; 2Kor 4,3

19 Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Ésa 29,14

20 Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcsességét? Jób 12,17; Ésa 33,18

21 Mert minekutána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mt 11,25; Lk 10,21; Róm 1,19-23

22 Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mt 12,38; Jn 4,48

23 Mi pedig Krisztust prédikáljuk mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, 1Kor 2,2; Mt 11,16; Jn 6,61; Róm 9,32; Lk 2,34; 1Kor 2,14

24 ámde maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Róm 1,16; 1Kor 1,30; Kol 2,3

25 Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.

26 Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek. Mt 11,25; Jn 7,48; Jak 2,5

27 Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket,

28 és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse,

29 hogy ne dicsekedjék őelőtte egy test sem. Róm 3,27; Ef 2,9

30 Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől és igazságul, szentségül és váltságul, Jer 23,5.6; Róm 4,25; 2Kor 5,21; Jn 17,19

31 hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék! Ésa 65,16; Jer 9,23.24; 2Kor 10,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában