PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ

2. fejezet

Int a Jézus Krisztushoz, az élet egyedüli forrásához való ragaszkodásra és arra, hogy senki a hamis tanítók által magát megtévesztetni ne engedje

1 Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van tiérettetek és azokért, kik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint e testben, Kol 4,12.16; Róm 15,30; Jel 3,14

2 hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, Kol 1,26; Ef 4,2; Fil 1,9

3 amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Kol 1,9; Péld 2,3.4

4 Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. 1Kor 2,4

5 Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván tiköztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét. 1Kor 5,3; 14,40; ApCsel 16,5; 1Pt 5,9

6 Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok őbenne! Kol 1,5-7; Fil 2,11; 4,9; Gal 1,12; Ef 4,20

7 Meggyökerezvén és tovább épülvén őbenne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. Ef 2,21.22; 1Kor 3,11

8 Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint és nem a Krisztus szerint való. Kol 1,27; Ef 5,6; Gal 1,12; 4,3.9; 5,1; 2Thessz 3,6; Zsid 5,12

9 Mert őbenne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg. Kol 1,15.19; Jn 1,1; Fil 2,6; 3,21

10 És ti őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, Róm 8,10.11; Ef 3,19; Fil 2,10

11 akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. Kol 1,13.22; 3,5; Ef 2,3.11; 5Móz 10,16; Fil 3,3; 2Kor 5,3.4; Róm 2,28; 7,5-14.23-25; 8,3.13; 6,11; Gal 5,16.17.24

12 Eltemettetvén ővele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztá őt a halálból. Kol 3,1; Róm 6,3.4.8; Ef 2,5.6; Róm 4,17.25

13 És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket Kol 1,21.27; Ef 2,1.5.6; 1Kor 15,54.57; Róm 6,23

14 azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. 5Móz 27,26; Gal 3,10.13; 5,3; Róm 2,12; 3,19; Ef 2,15; Róm 10,4; 1Pt 2,24

15 Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Gal 3,19; 4,3; Lk 11,21; Mt 12,29; Zsid 2,2; Róm 8,38; 1Kor 8,5

16 Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában, Kol 2,4.8; Róm 14,2.3.5.6.17; 3Móz 7,10; 10,9; 4Móz 6,3; Jer 35,8

17 melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé! Zsid 8,5; 10,1

18 Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével! 1Kor 9,24.25; 2Tim 3,8; 4,8; Jak 1,12; 1Pt 5,4; Róm 5,1.2; 1,21.28; 12,2

19 És nem ragaszkodván a Főhöz, akiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Kol 2,10; Kol 1,18; Ef 4,15.16; Gal 5,4; 1Kor 3,6.7; 11,3; 12,6

20 Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok efféle rendelésekkel: Kol 3,1.2; Kol 2,8.11.12; Róm 6,6; Gal 1,4; 6,14; Fil 3,20

21 Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd! Kol 2,16.23

22 (amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve) – az emberek parancsolatai és tanításai szerint? 1Tim 4,3; Mt 15,9.17; 1Kor 6,13; 7,23; Ésa 29,13.14

23 Amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók. Kol 2,8.16.21; Kol 1,9; 1Kor 1,22; Róm 12,1.2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában