PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

15. fejezet

Intés a gyengék iránt való türelemre és keresztyéni egyetértésre

1 Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Róm 14,1; Gal 6,1

2 Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére! 1Kor 10,24.33

3 Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám. Zsolt 69,8.10

4 Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által és az Írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.

5 A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint: Fil 2,2; 3,15.16

6 hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját!

7 Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére!

8 Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit. ApCsel 3,26; 1Móz 22,18

9 A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint meg van írva: Annak okáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet éneklek a te nevednek. 2Sám 22,50

10 És ismét azt mondja: Örüljetek, pogányok, az ő népével együtt. 5Móz 32,43

11 És ismét: Dicsérjétek az Urat, minden pogányok, és magasztaljátok őt, minden népek! Zsolt 117,1

12 És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és aki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; őbenne reménykednek a pogányok. Ésa 11,1.10

13 A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által!

Az evangélium áldásai az apostol szolgálata által

14 Meg vagyok pedig győződve, atyámfiai, én magam is tifelőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. 2Pt 1,12

15 Bátorságosabban írtam pedig néktek, atyámfiai, részben, mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által,

16 hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt. Róm 11,13

17 Van azért mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban,

18 mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval és tettel,

19 jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által, úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. 2Kor 12,12

20 Ekképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, 2Kor 10,15.16

21 hanem amint meg van írva: Akiknek nem hirdettetett őfelőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Ésa 52,15

22 Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben.

23 Most pedig, mivelhogy nincs már helyem e tartományokban, vágyódván pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok,

24 ha Hispániába megyek, elmegyek tihozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek.

25 Most pedig megyek Jeruzsálembe, szolgálván a szenteknek, ApCsel 19,21

26 mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. 1Kor 16,3.4

27 Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben. Ef 3,6; 1Kor 9,11

28 Ezt azért ha majd elvégezem, és nékik e gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hispániába.

29 Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek.

30 Kérlek pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban énérettem Isten előtt, 2Kor 1,11; Ef 6,18.19

31 hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt,

32 hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. Jak 4,15

33 A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan tiveletek! Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában