PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

12. fejezet

Pál különleges isteni kijelentései és nagy megerősíttetése

1 A dicsekvés azonban nem használ nékem, rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire.

2 Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. 1Kor 15,8

3 És tudom, hogy az az ember, (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja), 2Kor 11,11

4 elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.

5 Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. 2Kor 11,30

6 Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtürtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. 2Kor 10,8; 11,16

7 És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Jób 2,6

8 Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem,

9 és ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem.

10 Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. ApCsel 5,41; Róm 5,3; Fil 4,13

Pál emlékeztet tiszta szeretetére

11 Dicsekedvén, balgataggá lettem; ti kényszerítettetek reá. Mert néktek kellett volna engem ajánlanotok, mert semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál, noha semmi vagyok. 2Kor 11,1.6; 2Kor 11,5; Ef 3,8

12 Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is. Róm 15,18.19; 1Kor 9,2

13 Mert micsoda az, amiben megkárosodtatok a többi gyülekezetek mellett, hanem ha az, hogy én magam nem voltam néktek terhetekre? Bocsássátok meg nékem ezt az igazságtalanságot! 2Kor 11,8.9; 1Kor 9,12

14 Ímé, harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. 2Kor 13,1; ApCsel 20,33.34

15 Én pedig nagy örömest áldozok és esem áldozatul a ti lelketekért, még ha ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek is engem. 2Kor 1,6; Kol 1,24; 2Kor 5,12

16 De ám legyen, hogy én nem voltam terhetekre, hanem álnok lévén ravaszsággal fogtalak meg titeket. 2Kor 11,9; 2Thessz 3,8

17 Avagy akiket hozzátok küldtem, azok közül valamelyik által kifosztottalak-é titeket? 2Kor 7,2

18 Megkértem Titust, és vele együtt elküldtem amaz atyafit, csak nem fosztott ki titeket Titus? Nem egyazon Lélek szerint jártunk-é? Nem azokon a nyomokon-é? 2Kor 8,6.16-19

19 Azt hiszitek megint, hogy előttetek mentegetjük magunkat. Az Isten előtt Krisztusban szólunk, mindezt pedig, szeretteim, a ti épülésetekért.

20 Mert félek azon, hogy ha odamegyek, nem talállak majd olyanoknak, amilyeneknek szeretnélek, és engem is olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek, hogy valamiképpen versengések, irigységek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfuvalkodások, pártoskodások lesznek köztetek, 2Kor 10,2; 1Kor 4,6

21 hogy mikor újra odamegyek, megaláz engem az én Istenem tiköztetek, és sokakat megsiratok azok közül, akik ezelőtt vétkeztek, és meg nem tértek a tisztátalanságból, paráznaságból és bujaságból, amit elkövettek. 2Kor 13,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában