PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

3. fejezet

Pál isteni elhívása arra, hogy az evangéliumot a pogányoknak hirdesse

1 Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya tiérettetek, a pogányokért. Fil 1,7.13-16; 2Kor 11,23; 10,1; Kol 1,23

2 Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben, ApCsel 9,15; Róm 1,5; 12,3; 15,15

3 hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot aszerint, amint az elébb megírám röviden. ApCsel 26,13; Gal 1,16

4 Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől,

5 amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: ApCsel 10,28; Gal 3,8; Róm 9,24-26; 15,9; 16,26; 2Pt 1,21; 1Kor 2,10-16

6 hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által. Ef 2,12; Gal 3,28.29; Róm 8,17; Róm 1,16

7 Amelynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az ő hatalmának munkája szerint. Ef 1,19; 3,20; Róm 1,5; Kol 1,25; Gal 1,13-17

8 Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát, 1Kor 15,9; ApCsel 9,15; 1Jn 2,2; Fil 3,6

9 és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által Róm 16,25.26; Jn 1,9; Zsid 6,4; 10,32; 2Kor 4,4; Mt 5,14

10 azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. Ef 1,21; 1Kor 12,28; Kol 1,18.24; Zsid 1,14; 1Pt 1,12

11 Amaz örök eleve elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, Ef 1,4.11

12 akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az őbenne való hit által. Ef 2,18; Jn 14,6; Róm 5,2; Zsid 4,16; Róm 8,38-39

13 Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én tiérettetek való nyomorúságaim miatt, amelyek néktek dicsőségtekre vannak. Fil 2,17.18; 1Thessz 3,3

14 Ez okból meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,

15 akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, ApCsel 3,25

16 hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben, Róm 7,16.22.23.25; 12,2; 2Kor 4,16

17 hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. Róm 8,9.10; 2Kor 12,9; Gal 2,20; Jn 14,23

18 A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. Gal 5,6; 1Kor 13,4-8; Kol 2,7

19 És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig! Róm 8,35; Gal 2,20; Jn 10,11-18

20 Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk a mibennünk munkálkodó erő szerint, Róm 16,25-27

21 annak legyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában