PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

8. fejezet

A hívők Lélek szerinti élete, istenfiúsága és még nyomorúságban is boldog reménysége

1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Gal 3,13; 5,24; Róm 7,22

2 Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

3 Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. 2Kor 5,21

4 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. 5Móz 27,26

5 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.

6 Mert a testnek gondolata halál, a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Gal 6,8

7 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Jak 4,4

8 Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. 1Kor 3,16

10 Hogyha pedig Krisztus tibennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.

11 De ha annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő tibennetek lakozó Lelke által. ApCsel 2,24; 1Kor 15,51-54

12 Annak okáért, atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Gal 5,24; Róm 6,7.18

13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Gal 5,19-21

14 Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

15 Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! 2Tim 1,7; Gal 4,5.6

16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ef 1,13.14

17 Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Tit 3,7; Jel 3,21

18 Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. 2Kor 4,17

19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. 1Jn 3,2

20 Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette 1Móz 3,17.18

21 azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Lk 21,28

22 Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.

23 Nemcsak ez pedig, hanem maguk a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. 2Kor 5,2-4

24 Mert reménységben tartattunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt?

25 Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.

26 Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Zak 12,10

27 Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Zsolt 7,10

28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.

29 Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Ef 1,5.11; Kol 1,18

30 Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

32 Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Jn 3,16

33 Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Ésa 50,8.9

34 Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Zsid 1,3; Zsid 7,25

35 Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? ApCsel 20,24

36 Amint meg van írva: Teéretted gyilkoltatunk mindennapon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. Zsolt 44,23

37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Fil 4,13

38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,

39 sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában