PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

6. fejezet

A megszentelődés és új engedelmesség a hitből való igazság gyümölcse

1 Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?

2 Távol legyen! Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban?

3 Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Gal 3,27; Kol 2,12

4 Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Kol 2,12; Ef 4,22-24

5 Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Róm 8,11

6 Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Gal 5,24

7 Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. 1Pt 4,1.2

8 Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. 2Tim 2,11

9 Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik.

10 Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Zsid 7,27

11 Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. 1Pt 2,24

12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban! 1Kor 9,27; Gal 5,16.19-21

13 Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek! 1Pt 4,2.3

14 Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

15 Mit is tehát? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen!

16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? Jn 8,34

17 De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.

18 Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. 1Pt 2,16

19 Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. 1Pt 4,3

20 Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.

21 Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? Mert azoknak a vége halál. Róm 5,12

22 Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.

23 Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. 1Móz 2,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában