PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

9. fejezet

Hogyan él az apostol az ő keresztyén szabadságával

1 Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban? 1Kor 15,8; ApCsel 9,3.5.17; 26,16; 22,17; 1Kor 4,15

2 Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony néktek az vagyok, mert az én apostolságomnak pecsétje az Úrban ti vagytok. 1Kor 4,15

3 Ez az én védelmem azok ellenében, akik vádolnak engem.

4 Nincsen-é arra jogunk, hogy együnk és igyunk? Lk 10,8

5 Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és Kéfás? Mt 8,14

6 Avagy csak nékem és Barnabásnak nincs-é jogunk, hogy ne dolgozzunk? ApCsel 13,2

7 Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből?

8 Vajon emberi módon beszélem-é ezeket? Vagy nem ezeket mondja-é a törvény is?

9 Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját! Avagy az ökrökre van-é az Istennek gondja? 5Móz 25,4; 1Tim 5,18

10 Avagy nem érettünk mondja-é általában? Mert miérettünk íratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt. 2Tim 2,6

11 Ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog-é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk? Róm 15,27; Gal 6,6

12 Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal, hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. 1Kor 9,14; 1Kor 4,15; ApCsel 20,33.34; 2Kor 11,9

13 Nem tudjátok-é, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket? 4Móz 18,8.31; 5Móz 18,2.3

14 Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Lk 10,7; Mt 10,10; Gal 6,6

15 De én ezek közül eggyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nékem meghalnom, hogysem valaki hiábavalóvá tegye az én dicsekedésemet. ApCsel 18,3

16 Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. ApCsel 18,9

17 Mert ha akaratom szerint művelem ezt, jutalmam van, ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bízattam meg. 2Tim 4,7.8; 1Kor 4,1

18 Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédikálásommal ingyen valóvá tegyem a Krisztus evangéliumát, hogy ne használjam ki ama szabadságomat az evangélium hirdetésénél. 1Kor 9,11.12; 1Kor 8,9; Mt 10,7.8

19 Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Mt 20,27.28; 2Kor 11,7

20 És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. ApCsel 16,8; 21,26

21 A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Róm 3,26; Gal 2,3

22 Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. 1Kor 8,13; Róm 14,20.21; 2Kor 11,29; Róm 11,14

23 Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban. Fil 2,16

Intés a maradandó koronáért való küzdelemre

24 Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek! Gal 5,7

25 Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető,* azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Ef 6,12; 1Pt 1,4

26 Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, 2Tim 4,8

27 hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Róm 6,12.13.18.19; Róm 8,13; 13,14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában