APOSTOLOK CSELEKEDETEI

18. fejezet

Pál Korinthusban

1 Ezek után Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba.

2 És mikor egy Akvila nevű, pontusi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából, és feleségére Priscillára (mivelhogy Klaudius megparancsolta vala, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából): hozzájuk csatlakozék. Róm 16,3.4; 1Kor 16,19; 2Tim 4,19

3 És mivelhogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségükre nézve ugyanis sátorcsinálók valának. ApCsel 20,34; 1Kor 4,12; 2Thessz 3,8

4 Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.

5 Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Silás és Timótheus, szorongatá a lélek Pált, és bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. ApCsel 17,14.15; 1Thessz 3,2.6

6 Mikor pedig azok ellenszegülének, és káromlásokat szólának, ruháit megrázva monda nékik: Véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Mt 10,14; ApCsel 13,51; 2Sám 1,16; 1Kir 2,33; Ez 3,18.20; Mt 23,35; ApCsel 20,26; Mt 27,24.25; ApCsel 13,46-47.51

7 És általmenvén onnét, méne egy Justus nevű, istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával.

8 Krispus pedig, a zsinagógának feje hűn az Úrban egész háza népével egyben, a korinthusbeliek közül is sokan hallván, hisznek vala, és megkeresztelkednek vala. 1Kor 1,14

9 Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, ApCsel 16,9.10

10 mert én veled vagyok, és senki sem támad reád, hogy néked ártson, mert nékem sok népem van ebben a városban. ApCsel 13,48

11 És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét.

12 Mikor pedig Gallió volt Akhája tiszttartója, reátámadának a zsidók egy akarattal Pálra, és vivék őt a törvényszék elébe,

13 mondván: Ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket.

14 Mikor pedig Pál meg akará nyitni száját, monda Gallió a zsidóknak: Ha valóban valami bosszútételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket.

15 De ha tanításról, nevekről és a ti törvénytekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni.

16 És elűzé őket a törvényszék elől.

17 A görögök pedig mindnyájan Sosthenest, a zsinagógának fejét megragadván, verik vala a törvényszék előtt, de Gallió velük semmit sem gondola. 1Kor 1,1

Pál visszatér Efézuson át Jeruzsálembe és Antiókhiába

18 Pál pedig, miután még több napig ott marada, az atyafiaktól elbúcsúzván, Szíriába hajózék, és vele együtt Priscilla és Akvila, minekutána fejét megnyírta Kenkreában, mert fogadása vala. ApCsel 21,23.24; 4Móz 6,1

19 Juta pedig Efézusba, és azokat otthagyá, ő maga pedig bemenvén a zsinagógába, vetekedék a zsidókkal.

20 Mikor pedig azok kérék, hogy több ideig maradjon náluk, nem álla reá,

21 hanem búcsút vőn tőlük, mondván: Mindenesetre Jeruzsálemben kell nékem a következő ünnepet töltenem, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. És elhajózék Efézusból.

22 És miután Cézáreába érkezék, felmenvén Jeruzsálembe, és köszöntvén a gyülekezetet, leméne Antiókhiába.

Pál harmadik missziói útjára indul; Apollós Efézusban

23 És miután ott bizonyos időt eltöltött, elméne, eljárván renddel Galácia tartományát és Frigiát, erősítve a tanítványokat mind. ApCsel 16,6

24 Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alekszandriai származású, ékesen szóló férfiú, ki az írásokban tudós vala. 1Kor 1,12; ApCsel 19,1

25 Ez meg volt tanítva az Úrnak útára, és lélekben buzgó lévén, szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jóllehet csak a János keresztségét tudja vala. ApCsel 19,3

26 És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vevék őt, és nyilván kifejtették előtte az Istennek útát.

27 Mikor pedig Akhájába akara átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használa azoknak, kik hittek vala a kegyelem által. 1Kor 1,12; 3,4.5.6.22; 4,6; 16,12

28 Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában