PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

3. fejezet

Óvás a tanítók miatti pártoskodástól, mert azok csak szolgák; az üdvösség Ura és alapja Krisztus

1 Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Jn 16,12

2 Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg, 2Pt 2,2; Zsid 5,12.13

3 mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é, és nem ember szerint jártok-é? 1Kor 1,10.11; 11,18

4 Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok, a másik meg: Én Apollósé, nem testiek vagytok-é? 1Kor 1,12

5 Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, éspedig amint kinek-kinek az Úr adta. ApCsel 18,24

6 Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja vala a növekedést. Jak 1,21; 1Kor 4,15; ApCsel 18,1.4.8; ApCsel 18,24.28

7 Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten.

8 A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Zsolt 62,13; Róm 2,6; Jel 22,12

9 Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. 2Kor 6,1; Ef 2,20; 1Pt 2,5

10 Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít reá. Ki-ki azonban meglássa, mi módon épít reá. 1Kor 15,10; Róm 1,5

11 Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ésa 28,16; Ef 2,20

12 Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra,

13 kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ésa 48,10; 1Pt 1,7

14 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.

15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.

16 Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? 1Kor 6,19; 2Kor 6,16; Ef 2,21.22; 1Pt 2,5; Zsid 3,6; Róm 8,9

17 Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Zsolt 93,5

18 Senki se csalja meg magát! Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs tiköztetek e világon, bolond legyen, hogy bölccsé lehessen! Péld 3,5.7; Ésa 5,21; Jak 1,22

19 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban. Jób 5,12.13

20 És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók. Zsolt 94,11

21 Azért senki se dicsekedjék emberekkel! Mert minden a tiétek. 1Kor 3,4

22 Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek.

23 Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. 1Kor 11,3; Jn 13,16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában