JÁNOS JELENÉSEKRŐL

22. fejezet

Az élet vize és fája. Az üdvözültek közössége Istennel

1 És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyi székéből jővén ki

2 az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. Jel 2,7; 1Móz 2,9; Ez 47,12

3 És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki,

4 és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Mt 5,8; 1Kor 13,12; 1Jn 3,2; Jel 2,17; 3,12

5 És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre* és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön-örökké. Jel 21,23

Intés és óvás

6 És monda nékem: E beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Jel 19,9; 21,5; Jel 1,1

7 Ímé, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Jel 3,11; Jel 1,3

8 És én, János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Jel 19,10

9 Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd! Jel 19,10

10 Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van! Dán 8,26; Jel 1,3

11 Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is!

12 És ímé, hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jel 2,23; 20,12; Zsolt 62,13; Jer 17,10; 32,19; Mt 16,27; Róm 2,6; 1Kor 3,8; 2Kor 5,10

13 Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Jel 1,8; 21,6; Ésa 41,4; 44,6

14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Jel 22,2; Jel 21,21

15 De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok és a paráznák és a gyilkosok és a bálványimádók és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Jel 21,8; 1Kor 6,9; Gal 5,21; Ef 5,3-5; 1Tim 1,9.10

16 Én, Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag. Jel 1,1; Jel 5,5; Ésa 11,1.10; Mt 1,1-16; Róm 15,12; Jel 2,28; 2Pt 1,19

17 És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Jel 21,6; Ésa 55,1; Jn 4,10.14; 7,37

Befejezés

18 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;

19 és ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a szent városból és azokból, amik e könyvben megírattak. Jel 3,5; 13,8; 17,8; 20,12; 21,27; 2Móz 32,33; Jel 21,10

20 Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen. Bizony jövel, Uram, Jézus!

21 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tiveletek! Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában