JÁNOS EVANGYÉLIOMA

7. fejezet

Krisztus beszél a sátoros ünnepen

1 És ezek után Galileában jár vala Jézus, mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a júdeabeliek, hogy őt megöljék.

2 Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. 3Móz 23,24

3 Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel!

4 Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak!

5 Mert az ő atyjafiai sem hívének benne. Mk 3,21

6 Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt, a ti időtök pedig mindig készen van.

7 Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Jn 15,18; Jn 3,19

8 Ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Jn 8,20

9 Ezeket mondván pedig nékik, marada Galileában.

10 Amint pedig felmenének az ő atyjafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mintegy titkon.

11 A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, és mondának: Hol van ő? Jn 11,56

12 És a sokaságban nagy zúgás vala őmiatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember, mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek hitetője. Jn 9,16; 10,19

13 Mindamellett senki sem beszélt vala nyíltan őfelőle a zsidóktól való félelem miatt. Jn 9,22; 12,42; 19,38

14 Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba, és tanít vala.

15 És csodálkozának a zsidók, mondván: Mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?!

16 Felele nékik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Jn 8,28.42; 12,49; 14,10.24

17 Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok?

18 Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság.

19 Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? És senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni? 2Móz 20,1-17

20 Felele a sokaság és monda: Ördög van benned. Ki akar téged megölni? Jn 8,48; 10,20

21 Felele Jézus és monda nékik: Egy dolgot cselekvém, és mindnyájan csodáljátok. Jn 5,16

22 Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést – nem mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól –, és szombaton körülmetélitek az embert. 1Móz 17,10; 3Móz 12,3

23 Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, énrám haragusztok-é, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton?

24 Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek! 5Móz 1,17

25 Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül: Nem ez-é az, akit meg akarnak ölni?

26 És ímé, nyíltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus?

27 De jól tudjuk, honnan való ez; mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. Mt 13,55; Mk 6,3; Lk 4,22

28 Kiálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól nem jöttem, de igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Jn 8,42; Jn 8,26; Róm 3,4

29 Én azonban ismerem őt, mert őtőle vagyok, és ő küldött engem. Jn 10,15; Mt 11,27

30 Akarják vala azért őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét, mert nem jött még el az ő órája. Jn 7,6

31 A sokaság közül pedig sokan hívének őbenne, és azt mondják vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-é majd több csodát azoknál, amelyeket ez tett?

32 Meghallák a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogja vala felőle, és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt.

33 Monda azért nékik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, aki elküldött engem. Jn 13,33

34 Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Jn 8,21; 13,33

35 Mondának azért a zsidók maguk között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani?

36 Micsoda beszéd ez, amelyet monda: Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda?

37 Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék! 3Móz 23,36; Ésa 55,1

38 Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ésa 58,11; Jn 4,14

39 Ezt pedig mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának az őbenne hívők, mert még nem vala Szentlélek, mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg. Jn 16,7; Jóel 2,28; ApCsel 2,17

40 Sokan azért a sokaság közül, amint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonnyal ez ama Próféta. Jn 6,14; Lk 7,16

41 Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus? Jn 1,47

42 Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid magvából és Betlehemből, ama városból jön el a Krisztus, ahol Dávid vala? Mik 5,2; Mt 2,5-6

43 Hasonlás lőn azért őmiatta a sokaságban. Jn 9,16; 10,19

44 Némelyek pedig közülük akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét.

45 Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz, és mondának azok őnékik: Miért nem hoztátok el őt?

46 Felelének a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember! Mt 7,28-29

47 Felelének azért nékik a farizeusok: Vajon ti is el vagytok-é hitetve?

48 Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-é benne valaki? Jn 12,42

49 De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott.

50 Monda nékik Nikodémus, aki éjjel ment vala őhozzá, aki egy vala azok közül: Jn 3,1; 19,39

51 Vajon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik? 5Móz 1,17; 17,6

52 Felelének és mondának néki: Vajon te is galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta!

53 És mindnyájan hazamenének.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában