LUKÁCS EVANGÉLIUMA

4. fejezet

Jézus megkísértése

1 Jézus pedig Szentlélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába, Mt 3,16; Mt 4,1-11

2 negyven napig kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban, de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.

3 És monda néki az ördög: Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré!

4 Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. 5Móz 8,3

5 Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,

6 és monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom.

7 Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

8 Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj! 5Móz 6,13

9 Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét,

10 mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol tefelőled, hogy megőrizzenek téged.

11 És: Kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe. Zsolt 91,11.12

12 Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet! 5Móz 6,16

13 És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.

Krisztus megkezdi tanítói szolgálatát, és Názáretben prédikál

14 Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába, és híre méne néki az egész környéken. Mt 4,12-13

15 És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől.

16 És méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint szombat napon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17 És adák néki az Ésaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:

18 Az Úrnak lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

19 hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ésa 61,1.2; 42,6.7

20 És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei őreá valának függesztve.

21 Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.

22 És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, amelyek szájából származtak, és mondának: Avagy nem a József fia-é ez?

23 És monda nékik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat! Mt 4,13; Mk 1,21-26

24 Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő hazájában. Mt 13,57

25 És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izráelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva úgy, hogy az egész tartományban nagy éhség volt.

26 Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegyasszonyhoz. 1Kir 17,9.10.16

27 És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán. 2Kir 5,9.10.14

28 És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották.

29 És felkelvén, kiűzék őt a városon kívül, és vivék őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák.

30 Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék.

Jézus Kapernaumban prédikál, ördöngöst gyógyít meg

31 És leméne Kapernaumba, Galilea városába, és tanítja vala azokat szombat napokon.

32 És csodálkozának az ő tudományán, mert beszéde hatalmas vala. Mt 7,29

33 És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, aki fennhangon kiálta, Mk 1,23.24

34 mondván: Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy: az Istennek ama Szentje!

35 És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem árta néki semmit.

36 És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és kimennek?

37 És elterjede a hír őfelőle a környék minden helyén.

Jézus meggyógyítja Péter anyósát

38 Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába méne. A Simon napa* pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek néki érette. Mt 8,14.15

39 És Jézus mellé állván, megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá őt, és ő azonnal felkelvén, szolgála nékik.

40 A nap lementével pedig mindenek, akiknek különféle betegeik valának, őhozzá vivék azokat, ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.

41 Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus. Mk 1,24.25; Mt 26,63.64

42 A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne, de a sokaság felkeresé őt, és hozzámenének, és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlük. Mk 1,35-38

43 Ő pedig monda nékik: Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Istennek országát, mert azért küldettem. Ésa 61,1

44 És prédikál vala Galilea zsinagógáiban.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában