JÁNOS EVANGYÉLIOMA

9. fejezet

A vakon született meggyógyítása

1 És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak vala.

2 És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?

3 Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.

4 Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.

5 Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Jn 8,12

6 Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire,

7 És monda néki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában (ami azt jelenti: Küldött)! Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.

8 A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak vala, mondának: Nem ez-é az, aki itt szokott ülni és koldulni?

9 Némelyek azt mondák, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy: Én vagyok az.

10 Mondának azért néki: Mi módon nyíltak meg a te szemeid?

11 Felele az és monda: Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte, és rákené a szemeimre, és monda nékem: Menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg! Miután pedig elmenék és megmosakodám, megjöve látásom.

12 Mondának azért néki: Hol van az? Monda: Nem tudom.

A farizeusok vizsgálata a vakon született ellen

13 Vivék őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz.

14 Mikor pedig Jézus a sarat csinálá, és felnyitá ennek szemeit, szombat vala.

15 Szintén a farizeusok is megkérdezék azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig monda nékik: Sarat tőn szemeimre, és megmosakodám, és látok.

16 Mondának azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának: Mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lőn közöttük. Jn 7,12.43; 10,19

17 Újra mondának a vaknak: Te mit szólsz őróla, hogy megnyitá a szemeidet? Ő pedig monda: Hogy próféta.

18 Nem hivék azért a zsidók róla, hogy vak vala, és megjöve a látása, mígnem előhívák annak szüleit – akinek megjöve a látása –,

19 és megkérdezék azokat, mondván: Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon lát hát most?

20 Felelének nékik annak szülei és mondának: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született.

21 De mi módon lát most, nem tudjuk, vagy ki nyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról!

22 Ezeket mondák annak szülei, mivelhogy félnek vala a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Jn 7,13; 12,42; 19,38

23 Ezért mondák annak szülei, hogy: Elég idős, őt kérdezzétek!

24 Másodszor is szólíták azért az embert, aki vak vala, és mondának néki: Adj dicsőséget az Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.

25 Felele azért az és monda: Ha bűnös-é, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok.

26 Újra mondák pedig néki: Mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet?

27 Felele nékik: Már mondám néktek, és nem hallátok. Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni?

28 Szidalmazák azért őt, és mondának: Te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk.

29 Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten; erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Jn 8,14

30 Felele az ember és monda nékik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta.

31 Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Péld 15,29; 28,9; Ésa 1,15

32 Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna.

33 Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék.

34 Felelének és mondának néki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt. Jn 9,22

35 Meghallá Jézus, hogy kiveték azt, és találkozván vele, monda néki: Hiszel-é te az Isten Fiában?

36 Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higgyek benne?

37 Monda pedig néki Jézus: Láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Jn 4,26

38 Az pedig monda: Hiszek, Uram. És imádá Őt.

39 És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Ésa 6,9.10; Mt 13,14.15

40 És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é?

41 Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában