JÁNOS EVANGYÉLIOMA

1. fejezet

Az örökkévaló Ige testté lett

1 Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.

2 Ez kezdetben az Istennél vala.

3 Minden őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

4 Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.

5 És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

6 Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.

7 Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen őáltala.

8 Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.

9 Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.

10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.

11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.

12 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek,

13 akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek.

14 És az Ige testté lett, és lakozék miközöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

15 János bizonyságot tett őróla, és kiáltott, mondván: Ez vala, akiről mondám: Aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Jn 1,27

16 És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.

17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

18 Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.

Keresztelő János bizonyságtétele az Isten Bárányáról

19 És ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?

20 És megvallá, és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus. Jn 3,28

21 És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.

22 Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?

23 Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját! – amint megmondotta Ésaiás próféta. Ésa 40,3

24 És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak.

25 És megkérdék őt, és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?

26 Felele nékik János mondván: Én vízzel keresztelek. De köztetek van, akit ti nem ismertek.

27 Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam. Jn 1,15; Mt 3,11

28 Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, ahol János keresztel vala.

29 Másnap látá János Jézust őhozzá menni, és monda: Ímé, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit! Jel 5,12; Ésa 53,7

30 Ez az, akiről én ezt mondám: Énutánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Jn 1,15.27

31 És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek.

32 És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék őrajta. Mt 3,16; Mk 1,10; Lk 3,22

33 És én nem ismertem őt, de aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az monda nékem: Akire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szentlélekkel. Mt 3,11; ApCsel 1,5

34 És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.

Jézus első tanítványai

35 Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül,

36 és ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, monda: Ímé, az Isten Báránya! Jn 1,29

37 És hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követék Jézust.

38 Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:

39 Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi (ami megmagyarázva azt teszi: Mester), hol lakol?

40 Monda nékik: Jöjjetek, és lássátok meg! Elmenének és megláták, hol lakik, és nála maradának azon a napon; vala pedig körülbelül tíz óra.

41 A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték vala: András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Mt 4,18

42 Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus).

43 És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni (ami megmagyarázva: Kőszikla). Mt 16,18.19

44 A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!

45 Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt. Jn 12,21

46 Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: Aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. 1Móz 3,15; 22,18; 49,10; 5Móz 18,15.18; 2Sám 7,12-13; Ésa 4,1; 7,14; 9,6; 40,10.11; 53,1-12; Jer 23,5; 33,14.15; Ez 34,23; 37,24; Dán 9,24; Mik 5,2; Zak 6,12.13; 9,9

47 És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer, és lásd meg! Jn 7,41

48 Látá Jézus Nátánaelt őhozzá menni, és monda őfelőle: Ímé, egy igazán izráelita, akiben hamisság nincsen.

49 Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.

50 Felele Nátánael, és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel királya! Zak 9,9

51 Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.

52 És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az Emberfiára. 1Móz 28,12; Mt 4,11; Mk 1,13; Lk 22,43

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában