MÁTÉ EVANGÉLIUMA

16. fejezet

A farizeusok jelkívánása és kovásza

1 És hozzámenvén a farizeusok és szadduceusok, kísértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. Mt 12,38

2 Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor esteledik, azt mondjátok: Szép idő lesz, mert veres az ég. Lk 12,54-56

3 Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? Mt 11,4

4 E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És otthagyván őket, elméne. Mt 12,39.40

5 És az ő tanítványai a túlsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.

6 Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától! Mk 8,15; Lk 12,1

7 Ők pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal.

8 Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között, óh, kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal? Mt 6,30

9 Mégsem értitek-é, nem is emlékeztek-é az ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosarat töltöttetek meg? Mt 14,17-21

10 Sem a négyezernek hét kenyerére, és hogy hány kosarat töltöttetek meg? Mt 15,34-38

11 Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától?

12 Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és szadduceusok tudományától őrizkedjenek.

Péter vallástétele és a kulcsok

13 Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, Embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Mk 8,27-30; Lk 9,18-21

14 Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak vagy egynek a próféták közül. Mt 14,2; Mt 17,10

15 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?

16 Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

17 És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. Gal 1,15.16

18 De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Jn 1,42; Ef 2,20

19 És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Mt 18,18

20 Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Mt 17,9; Mk 8,30; Lk 9,21

Jézus először jelenti be szenvedéseit. Krisztus követése

21 Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. Mt 17,22; 20,18; Mk 8,31; 9,31; 10,33; Lk 9,22; 17,25; 24,7; Mt 12,40; Jn 2,19

22 És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg teveled.

23 Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

24 Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar énutánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem! Mk 8,34; Lk 9,23; Mt 10,38

25 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt. Mt 10,39; Mk 8,35; Lk 9,24; 17,33; Jn 12,25

26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mk 8,36; Lk 9,25

27 Mert az Emberfia eljő az ő Atyjának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Róm 2,6

28 Bizony mondom néktek: Azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az Embernek Fiát eljőni az ő országában. Mk 9,1; Mt 10,23

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában