MÁTÉ EVANGÉLIUMA

11. fejezet

Keresztelő János kérdése és Krisztus róla szóló bizonyságtétele

1 És lőn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban.

2 János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, Mt 14,3; Lk 7,18-35

3 monda néki: Te vagy-é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Mal 3,1

4 És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok:

5 A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik, Ésa 35,5.6; 61,1

6 és boldog, aki énbennem meg nem botránkozik. Mt 13,57; 26,31

7 Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, amit a szél hajtogat? Mt 3,1.5

8 Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak.

9 Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Lk 1,76

10 Mert ő az, akiről meg van írva: Ímé, én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Mal 3,1

11 Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.

12 A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Lk 16,16; 13,24

13 Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.

14 És ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő vala. Mal 4,5; Mt 17,10-13

15 Akinek van füle a hallásra, hallja!

16 De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak,

17 és ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.

18 Mert eljött János, aki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: Ördög van benne. Mt 3,4

19 Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: Íme, a nagyétkű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja! És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. Mt 9,14.15

Jaj a meg nem térő városoknak

20 Ekkor elkezdé szemükre hányni ama városoknak, amelyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek vala meg:

21 Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betsaida! Mert ha Tírusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. Lk 10,12-15; Jón 3,6

22 De mondom néktek: Tírusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek.

23 Te is, Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni, mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, amelyek tebenned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna. Mt 4,13; 8,5; 9,1

24 De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked. Mt 10,15

Hálát ad az Atyának

25 Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Lk 10,21; 1Kor 1,26-29

26 Igen, Atyám, mert így volt kedves teelőtted.

27 Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. Mt 28,18; Lk 10,22; Jn 3,35; 17,2; Fil 2,9

Hívja a megfáradtakat

28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Mt 12,20; Jer 31,25

29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

30 Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. 1Jn 5,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában