PÁL LEVELE A FILIPPIBELIEKHEZ

2. fejezet

Egységre és alázatosságra int Krisztus példájával, és arra, hogy keresztyénségünket komolyan vegyük

1 Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, Fil 2,27.28; 2Kor 13,13; Róm 12,10.16

2 teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén,

3 semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál! Gal 5,26; Ef 4,2; 5,21; Kol 3,12; Róm 12,10

4 Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is! Fil 2,21; 1Kor 10,24; 13,4-7

5 Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 1Pt 2,21; Kol 3,13; Zsid 12,2

6 aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Jn 1,1-3; Róm 15,2.3; 1Kor 8,6; Róm 8,3; Gal 4,4; Kol 1,13-20; Jn 17,5

7 hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Zsid 2,9-14; Róm 5,15; 1Kor 15,21; 2Kor 13,4; Róm 6,9; ApCsel 26,23

8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Zsid 12,2; Ef 6,5; Róm 6,16; 5,19; Jn 4,34; 15,20; 2Tim 2,9

9 Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való: Fil 3,21; Róm 8,17; Ésa 42,8; 53,7-12; Zsid 2,9; Ef 1,20-22; Mt 23,12; Jak 4,10; Jn 13,31.32; Jel 3,12; 19,16; ApCsel 2,36

10 hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Ésa 45,23; Róm 14,11; ApCsel 2,21; 9,14.21; Jn 14,13; 1Kor 8,6; Ef 1,20.21; 3,10.14; 1Pt 3,22; Jel 5,8.11.13

11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. ApCsel 2,36; 1Kor 8,6; 12,3; 15,27.28; Róm 10,9; 2Kor 4,5

12 Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket, Fil 2,3; Fil 1,27.30; ApCsel 20,31; Ef 6,5; 1Kor 2,3; Zsolt 2,11; 1Pt 1,17; 2Kor 7,1; Ef 5,21; Mt 7,3-5; Róm 14,4; Fil 3,11-16; 1Kor 9,26.27

13 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Ef 1,19; 2Kor 3,5; 1Kor 12,6; Kol 1,29; Róm 7,15.18

14 Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, 1Pt 4,12; 5,6

15 hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon! Fil 1,10; Mt 5,45.48; 1Thessz 3,13; 5,5.23; 5Móz 32,5; Dán 12,3; Ef 5,8; Lk 16,8; Jn 1,4.9; Róm 2,19; 8,15.16; 9,8; 2Kor 4,4; 6,14; Kol 1,13

16 Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. Fil 1,6; 2Tim 1,10; 1Kor 3,14; 15,10; Gal 2,2; ApCsel 20,24

17 De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök és együtt örülök mindnyájatokkal. Fil 3,1; 4,4; 2Tim 4,6; 4Móz 15,4-10; 28,7; Róm 15,16

18 Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem! 2Kor 2,3

Timóteust és Epafroditust ajánlja

19 Reménylem pedig az Úr Jézusban, hogy Timótheust rövid nap elküldöm tihozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. Fil 1,12-27; 1,1; 2,2; ApCsel 16,1-3; Ef 6,22; Kol 4,8

20 Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. 1Kor 16,10; Kol 4,11

21 Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. Fil 1,15-16; 1Kor 10,24; ApCsel 15,38.39

22 Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképpen atyjával a gyermek, együtt szolgált velem az evangélium ügyében. ApCsel 16,1.3; 17,14; 1Kor 4,17; Fil 1,1-5; Kol 4,7

23 Őt azért, reménylem, hogy elküldöm, mihelyt meglátom az én dolgaimat tüstént.

24 Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csakhamar el fogok menni. Fil 1,21-26

25 De szükségesnek tartám, hogy Epafróditust, az én atyámfiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok, Fil 4,18; 1,27.30; 4,3.16; 2Tim 2,3

26 mivelhogy vágyva vágyott mindnyájatok után, és gyötrődött amiatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt.

27 Mert bizony beteg volt, halálhoz közel, de az Isten könyörült rajta, nemcsak őrajta pedig, hanem énrajtam is, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságomra. Jer 45,3; Ez 7,26

28 Annak okáért hamarabb küldtem őt haza, hogy meglátván őt, ismét örüljetek, és nékem is kisebb legyen a szomorúságom.

29 Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel, és az ilyeneket megbecsüljétek: Róm 16,2; 1Thessz 5,13

30 mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, kockára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen. Jel 12,11; 1Kor 16,17; 2Kor 12,14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában