PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

5. fejezet

A hit által való megigazulás gyümölcsei

1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

2 aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Jn 14,6; Ef 2,18

3 Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. Jak 1,2-4

4 A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet.

5 A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, ki adatott nékünk. 1Jn 4,16

6 Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Gal 4,4-5; Ef 2,1-5

7 Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak meg merne halni valaki.

8 Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. 1Pt 3,18

9 Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen őáltala.

10 Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minekutána megbékéltünk vele. 2Kor 5,18

11 Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.

Mint a bűn és a halál Ádám által, úgy az igazság és az élet Krisztus által hat el minden emberre

12 Annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek. 1Móz 3,6-19

13 Mert a törvényig vala bűn a világon, a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.

14 Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.

15 De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.

16 És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozattá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.

17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

18 Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.

19 Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.

20 A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik: Gal 3,19

21 hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. 1Kor 15,22

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában