PÁL LEVELE A GALÁCIABELIEKHEZ

4. fejezet

Krisztus által Isten fiai vagyunk, tehát a törvénytől szabadok

1 Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek,

2 hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyjától rendelt ideig.

3 Azonképpen mi is, mikor kiskorúak valánk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként.

4 Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,

5 hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Jn 1,12

6 Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! Róm 8,15

7 Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Róm 8,16.17

8 Ámde akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek. 1Kor 12,2

9 Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?

10 Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket meg az esztendőket. 2Móz 23,12.14; Zsolt 81,4.5; 3Móz 25,4-11

11 Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek.

12 Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyanná lettem, mint ti! Atyámfiai, kérlek titeket, semmivel sem bántottatok meg engem.

13 Tudjátok pedig, hogy testem erőtelensége miatt hirdettem néktek az evangéliumot először.

14 És megkísértetvén testemben, nem vetettetek meg, sem nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust.

15 Hová lőn tehát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek néktek, hogy ti, ha lehetséges volt volna, szemeiteket kivájván, nékem adtátok volna.

16 Tehát ellenségetek lettem-é, megmondván néktek az igazat?

17 Nem szépen buzgólkodnak érettetek, sőt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettük buzgólkodjatok.

18 Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor, és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok.

19 Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus.

20 Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.

Sára az újtestamentumi, Hágár az ótestamentumi egyház képe

21 Mondjátok meg nékem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-é a törvényt?

22 Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt: egyik a szolgálótól és a másik a szabadostól. 1Móz 16,15; 1Móz 21,2

23 De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által.

24 Ezek mást példáznak: mert azok az asszonyok a két szövetség, az egyik a Sínai-hegyről való, szolgaságra szülő, ez Hágár.

25 Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál.

26 De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja.

27 Mert meg van írva: Ujjongj te, meddő, ki nem szülsz, vigadozzál és kiálts, ki nem vajúdol, mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek férje vagyon. Ésa 54,1

28 Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk.

29 De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is.

30 De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával. 1Móz 21,10

31 Annak okáért, atyámfiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadoséi.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában