PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

13. fejezet

Intés megjobbulásra

1 Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog. Jn 8,17; 5Móz 9,15

2 Előre megmondtam, és előre mondom, mint másodszori ottlétemkor, és most is távollétemben írom azoknak, akik ezelőtt vétkeztek, és a többieknek, mind, hogy ha ismét odamegyek, nem leszek kíméletes. 2Kor 12,21

3 Mert hát az általam szóló Krisztusnak bizonyságát keresitek, aki irányotokban nem erőtelen, hanem erős tibennetek.

4 Mert noha megfeszíttetett erőtelenségből, mindazáltal él Istennek hatalmából. És noha mi erőtelenek vagyunk benne, de vele együtt élünk majd Isten erejéből tinálatok. Fil 2,7.8; ApCsel 3,17; 1Kor 2,8

5 Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? Magatokat próbáljátok meg! Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok. 1Kor 11,28; Róm 8,9.10; Gal 2,20; Kol 1,27

6 De reménylem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok.

7 Az Istent pedig kérem, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek, nemhogy mi méltóknak láttassunk, hanem hogy ti a jót cselekedjétek, mi pedig mintegy méltatlanok legyünk.

8 Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.

9 Mert örvendünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok, ezt pedig kérjük is a ti tökéletesedésetekért. 1Kor 4,10

10 Azért írom ezeket távollétemben, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem ama hatalom szerint, amelyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra. 2Kor 2,3; 2Kor 10,8

Befejezés

11 Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek. Fil 4,4; Róm 12,16; Fil 2,2; Róm 15,33

12 Köszöntsétek egymást szent csókkal! Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan. 1Kor 16,20; Róm 16,16

13 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában