PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

11. fejezet

Az istentiszteleten szükséges magaviseletről

1 Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé! 1Kor 4,16; Fil 3,17; 2Kor 6,3-10

2 Dicsérlek pedig titeket atyámfiai, hogy énrólam mindenben megemlékeztek, és amiképpen meghagytam néktek, rendeléseimet megtartjátok. 1Kor 11,23; 1Kor 15,1-3

3 Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig az Isten. Ef 5,23; 1Móz 3,16; 1Kor 3,23; Jn 14,28

4 Minden férfiú, aki befedett fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét. 1Kor 12,10; 14,1

5 Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyíratott volna.

6 Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyiratkozzék is meg, hogyha pedig éktelen dolog asszonynak megnyiratkozni vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét.

7 Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége. 1Móz 1,26.27

8 Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. 1Móz 2,18.21

9 Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. 1Móz 2,18.23

10 Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt.

11 Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban. Gal 3,28; 1Móz 2,24

12 Mert amiképpen az asszony a férfiúból van, azonképpen a férfiú is az asszony által, az egész pedig az Istentől.

13 Magatokban ítéljétek meg: illendő dolog-é asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent? ApCsel 4,19

14 Avagy maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogyha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki?

15 Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az néki, mert a haj fátyol gyanánt adatott néki.

16 Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nékünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1Tim 6,4

Az úrvacsora megbecsülése

17 Ezt pedig tudtotokra adván, nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe.

18 Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és valami részben hiszem is. 1Kor 1,10.11.12; 3,3

19 Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek tiköztetek. Mt 10,34.35; 18,7; Lk 17,1; Jn 2,19; ApCsel 20,30; 5Móz 13,3; Lk 2,35

20 Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorával való élés,

21 mert ki-ki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl.

22 Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, akiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dicsérjelek-é titeket ebben? Nem dicsérlek. Jak 2,6

23 Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 1Kor 15,3; Mt 26,26-28

24 és hálákat adván, megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!

25 Hasonlatosképpen a poharat is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz újtestamentum az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre!

26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Mt 25,13; 26,64; Jn 14,3

27 Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 1Kor 10,21; Zsid 6,6

28 Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, 2Kor 13,5; Gal 6,4

29 mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.

30 Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.

31 Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el. Zsolt 32,5

32 De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Zsid 12,5.6.10

33 Azért, atyámfiai, mikor egybegyűltök az evésre, egymást megvárjátok!

34 Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy ítéletre ne gyűljetek egybe! A többire nézve, majd ha hozzátok megyek, rendelkezem.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában