PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

10. fejezet

Pál védekezése a rágalmak ellen

1 Magam pedig, én, Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére, aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol bátor vagyok irántatok, Róm 12,1; Mt 11,29

2 kérlek pedig, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem ama bizodalomnál fogva, amellyel, úgy gondolom, bátor lehetek némelyekkel szemben, akik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk.

3 Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. 1Tim 1,18

4 Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására, Ef 6,13-18; Jer 1,10

5 lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak,

6 és készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességtek. ApCsel 8,20; 1Kor 5,3.4.5

7 A szem előtt valókra néztek? Ha valaki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztusé, viszont azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő maga a Krisztusé, azonképpen mi is a Krisztuséi vagyunk. 1Kor 14,37

8 Mert ha még egy kissé felettébb dicsekedem is a mi hatalmunkkal, amelyet az Úr a ti építéstekre és nem megrontásotokra adott, én nem vallok szégyent, 2Kor 12,6; 2Kor 13,10; 1Kor 5,3-5

9 hogy ne láttassam, mintha csak ijesztgetnélek a leveleim által. 1Kor 5,9.11

10 Mert, úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények, de a maga jelenvolta erőtelen, és beszéde silány. 2Kor 10,1

11 Gondolja meg azt, aki ilyen, hogy amilyenek vagyunk távol, a levelek által való beszédben, éppen olyanok leszünk, ha megjelenünk, cselekedetben is. 2Kor 12,20; 13,2.10

12 Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják, de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekesznek. 2Kor 3,1; 5,12

13 De mi nem dicsekszünk mértéktelenül, hanem ama mérőzsinór mértéke szerint, amelyet Isten adott nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk. Róm 12,3; Ef 4,7

14 Mert nem feszítjük túl magunkat, mintha nem értünk volna el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangéliumával.

15 Akik nem dicsekeszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen. Róm 15,20

16 Hogy rajtatok túl is hirdessük az evangéliumot, nem dicsekedvén más mértéke szerint a késszel. Róm 15,20

17 Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék! Jer 9,23.24; 1Kor 1,31

18 Mert nem az, aki próbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Péld 27,2; 1Kor 4,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában