PÁL LEVELE A FILIPPIBELIEKHEZ

4. fejezet

Intés egyetértésre, az Úrban való örömre, imádkozásra és minden jóra

1 Annak okáért, szerelmes atyámfiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim! Fil 1,8; 2,12-13; 1Thessz 2,19.20

2 Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Fil 2,2; 1,27; Róm 15,5

3 Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. Fil 1,27; 1Thessz 2,2; Róm 16,3.4.12; ApCsel 16,12.13.14; Jel 3,5; 13,8; 2Móz 32,32.33; Dán 12,1; Lk 10,20

4 Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! Fil 1,29; 4,10; 3,1; 2Kor 6,10; Róm 5,3; 8,28.38.39

5 A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt! Az Úr közel! Jak 5,9; Mt 5,16; Róm 12,17.19

6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt! Fil 4,19; Mt 6,25-34; 1Pt 5,7; Ef 6,18; 1Tim 5,5; Kol 1,9; 3,17; 1Thessz 5,17.18

7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kol 3,15; Jn 14,27; 17,11; Róm 14,17; Gal 5,17; 1Pt 1,5

8 Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok! Fil 2,1; Róm 12,17-21; Ef 5,9

9 Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is éntőlem, azokat cselekedjétek! És a békességnek Istene veletek lesz. Fil 3,15.17; 1Kor 11,1

Az apostol köszönetet mond a filippibeliektől kapott adományért

10 Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az énfelőlem való gondviseléstekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Fil 1,5.7.9; 2,25.30; 4,4; 2Kor 8,1.2

11 Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. 1Tim 6,6.8; 2Kor 6,4-10; 1Kor 4,11-14

12 Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. 1Kor 4,11; 2Kor 11,7.22-33; 12,10

13 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Fil 3,3; 2Kor 12,9; 1Tim 1,12; 2Tim 2,1; 4,17; 1Kor 1,31

14 Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Fil 1,5.7; Róm 12,13

15 Tudjátok pedig ti is, filippibeliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül: 2Kor 6,11; 8,1-4; 11,9; Gal 3,1; ApCsel 18,2.3; 1Kor 9,11; Róm 15,27

16 mert már Thessalónikában is egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre. 2Thessz 3,8-9

17 Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Fil 4,11-13; 1,11; 2,16; 2Kor 9,6-10; Gal 6,7-10

18 Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem, vévén Epafróditustól, amit küldöttetek mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Fil 2,25; Zsid 13,16; Róm 12,1; Ef 5,2; 3Móz 1,9.13.17; Hós 6,6; 1Pt 2,5

19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. 2Kor 9,8; Róm 10,12; 11,33; Ef 1,18; 3,16; Kol 1,27

20 Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. Ef 3,21; 2Kor 9,15; Róm 1,21; 11,36; 15,6; Jn 20,17; Gal 1,5

Befejezés és áldás

21 Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban! Köszöntenek titeket az atyafiak, akik velem vannak. Fil 1,4-7; 1,1; 1Thessz 5,26; Gal 1,2

22 Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók.

23 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában