PÁL I. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

5. fejezet

Szabályok a vénekről és ifjakról, özvegyekről és egyházi tisztségviselőkről

1 Az idősebb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat, az ifjabbakat mint atyádfiait,

2 az idősebb asszonyokat mint anyákat, az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal!

3 Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld!

4 Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszonttartozást, mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.

5 A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenbe veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.

6 A bujálkodó pedig élvén megholt.

7 És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek!

8 Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.

9 Özvegyasszonyul hatvan éven alul levő meg ne választassék, egy férj felesége lett légyen,

10 akinek jó cselekedetekről bizonysága van: ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.

11 A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd, mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni.

12 Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették.

13 Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról házra való járogatást, sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is, és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, amiket nem kellene.

14 Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szüljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra. 1Kor 7,9

15 Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.

16 Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet, hogy azokat segíthesse, akik valóban özvegyek.

17 A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak! Gal 6,6

18 Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára. 5Móz 25,4; Lk 10,7

19 Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. 5Móz 17,6

20 A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek!

21 Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból!

22 A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben, tenmagadat tisztán tartsd!

23 Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből!

24 Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttük mennek az ítéletre, némelyeket pedig hátul követnek is.

25 Hasonlóképpen a jó cselekedetek is nyilvánvalók, és amelyek másképpen vannak, azok sem titkolhatók el.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában