PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

10. fejezet

A zsidók a saját igazságukat keresték, és azért nem találták meg a hitből való igazságot

1 Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel üdvösségét.

2 Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Kol 4,13; ApCsel 22,3

3 Mert az Isten igazságát nem ismervén és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Róm 9,30-31

4 Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Gal 3,24; Jn 3,16.18

5 Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. 3Móz 18,5; Ez 20,11

6 A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (Azaz, hogy Krisztus aláhozza.) 5Móz 30,12.13

7 Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (Azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)

8 De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. 5Móz 30,14

9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mt 10,32

10 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Zsolt 116,10

11 Mert azt mondja az írás: Valaki hisz őbenne, meg nem szégyenül. Ésa 28,16; Zsolt 25,3

12 Mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. ApCsel 10,34.35

13 Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Jóel 2,32; ApCsel 2,21

14 Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül?

15 Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek! Ésa 52,7

16 De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Ésa 53,1

17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.

18 De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. Zsolt 19,5

19 De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. 5Móz 32,21

20 Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Ésa 65,1

21 Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez. Ésa 65,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában