Ésaiás

28. fejezet

Ítélet Efraim és Júda felett

1 Jaj Efraim részegei kevély koronájának és dicsőséges ékessége hervadó virágának, mely a bortól megverettek kövér völgye fején van! Ám 6,1-6; Hós 5,5

2 Ímé, egy erős és hatalmas jő az Úrtól, mint jégfergeteg, veszedelmes szélvész, mint özönlő erős vizeknek áradása: földhöz veri kezével azt. Zsolt 83,16; Ez 20,33; Hós 13,15

3 Lábbal tapodtatik meg Efraim részegeinek kevély koronája. JSir 5,16; Zsolt 89,40

4 És úgy jár dicsőséges ékességének hervadó virága, amely a kövér völgynek fején van, mint a korai füge a gyümölcsszedés előtt, amelyet mihelyt valaki meglát, alig veszi kezébe, lenyeli. Mik 7,1; Hós 9,10; Jer 24,2

5 Ama napon a Seregek Ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának.

6 És ítéletnek lelke annak, aki az ítélőszékben ül, és erősség azoknak, akik visszanyomják a kapuig az ellenséget. 2Sám 11,23; 2Kir 18,8

7 De ezek is tántorognak a bor miatt, és szédülnek a részegítő italtól: pap és próféta tántorog részegítő ital miatt, a bor elnyelte őket, szédülnek a részegítő ital miatt, tántorognak a jövendőlátásban, és inognak az ítéletmondásban.

8 Mert minden asztal telve undok okádással, úgyhogy hely sincs anélkül.

9 Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é? Zsolt 8,3

10 Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.

11 Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez, 1Kor 14,21

12 ő, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés. És nem akarták hallani.

13 És lőn nékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak, és hátra essenek, és összetöressenek, és tőrbe jussanak, és megfogassanak. Ésa 8,14.15

14 Ezért halljátok az Úrnak beszédét, csúfoló férfiak, akik uralkodtok e népen, amely Jeruzsálemben lakik. Zsolt 1,1; Péld 9,7.8; 13,1; 14,6

15 Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk. Az ostorozó áradat, ha jő, nem ér el minket, mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el. Jób 21,14; Jer 2,31; Zsolt 12,3-5

A drága szegeletkő

16 Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Ésa 8,14.15; Mt 21,42; Róm 9,32

17 És a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színlelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. Ésa 30,30; 32,19

18 És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll. Az ostorozó áradat, ha eljő, eltapod titeket.

19 S ahányszor eljő, elragad titeket. Mert minden reggel eljő, nappal és éjszaka. Borzalom megértetni e tanítást.

20 Mert rövid lesz az ágy, hogy benne kinyújtózhassék, és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor.

21 Mert mint a Perázim hegyén, felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik, hogy megtegye munkáját, amely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát, amely hallatlan lesz. Józs 10,11-13; 2Sám 5,20; 1Krón 14,11

22 És most ne csúfolódjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek! Mert elvégzett pusztítást hallottam az Úrtól, a Seregek Urától, az egész föld felett. Ésa 10,23; JSir 3,7

Az Úr csodálatos tanácsa

23 Vegyétek füleitekbe, és halljátok szavam, figyeljetek, és hallgassátok beszédem!

24 Hát mindig szánt-é a szántó, hogy vessen, és barázdálja és boronálja-é földjét?

25 Nemde, mikor elegyengette színét, hint fekete köményt, és szór illatos köményt, s vet sorban búzát és árpát a kijelölt földbe, és tönkölyt a szélére? 2Móz 9,31-32; Ez 4,9

26 Így szoktatá őt rendre és tanítá Istene.

27 Mert nem cséplőszánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos köményt. A fekete köményt bottal verik ki, és az illatost pálcával. Bír 6,11; Ruth 2,17; Mik 4,13

28 A búzát csépelik, de nem örökre csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti.

29 Ez is a Seregek Urától származott: Ő ád csodás tanácsot és nagyságos bölcsességet. Jer 32,19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában