PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

11. fejezet

Izráel kiválasztása megmásíthatatlan

1 Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen! Mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való. Fil 3,5

2 Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről, amint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:

3 Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. 1Kir 19,10.18

4 De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak.

5 Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.

6 Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.

7 Micsoda tehát? Amit Izráel keres, azt nem nyerte meg, a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek.

8 Amint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik: szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak mind e mai napig. Ésa 6,9.10; Mt 13,13-15

9 Dávid is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá! Zsolt 69,23.24

10 Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg!

11 Annak okáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen! Hanem az ő esetük folytán lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek. ApCsel 13,46; 5Móz 32,21

12 Ha pedig az ő esetük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük?

13 Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, ApCsel 9,15; Gal 2,7.8

14 ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülük némelyeket. 1Tim 4,16

15 Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanemha élet a halálból?

16 Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is, és ha a gyökér szent, az ágak is azok.

17 Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, Jer 11,16.17

18 ne kevélykedjél az ágak ellenében, ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

19 Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.

20 Úgy van: hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz. Fel ne fuvalkodjál, hanem félj!

21 Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. 2Pt 2,4.5

22 Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt, akik elestek, keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben, különben te is kivágatol. Jn 15,2

23 Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. 2Kor 3,16

24 Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Jer 11,16

25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyámfiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. Mik 5,3.4; Lk 21,24

26 És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat, Ésa 59,20

27 és ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Jer 31,31-34

28 Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek tiérettetek, de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.

29 Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. 2Tim 2,13

30 Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt,

31 azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek.

32 Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Gal 3,22

Isten csodálatos útjának dicsérete

33 Óh, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, s kinyomozhatatlanok az ő útai!

34 Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Ésa 40,13; Jób 11,17

35 Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Jób 41,11

36 Mert őtőle, őáltala és őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában