PÁL I. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

5. fejezet

Krisztus eljöveteléről

1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek, ApCsel 1,7; Mt 24,3.36; 1Thessz 4,9

2 mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. 2Pt 3,10; Lk 12,39.40

3 Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Jer 6,14; Lk 21,34; Ez 13,8; Mt 24,43

4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ef 4,17; 5,8; Róm 13,11

5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Róm 13,12

6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok! 1Thessz 4,7; 1Pt 5,8; Lk 21,36

7 Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mt 24,49; Ef 5,18

8 Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe! 1Thessz 5,5; Róm 13,12.14; Ef 6,14-17; Lk 21,18

9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, Róm 9,22; 1Tim 2,4

10 aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ővele. 2Kor 5,15; Róm 4,17; 14,8.9

11 Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is! 1Thessz 4,18; Zsid 10,24; Júd 1,20

Intések és üdvözlések

12 Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket, 1Kor 16,18; 1Tim 5,17; Zsid 13,7.17

13 és az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek! Mk 9,50; 2Kor 13,11

14 Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt! 2Thessz 3,15; Zsid 12,12; Gal 6,1.2

15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt! Róm 12,17.19; 1Pt 3,9; 1Thessz 3,12

16 Mindenkor örüljetek! Fil 4,4

17 Szüntelen imádkozzatok! Kol 4,2; Róm 12,12; Lk 18,1-8

18 Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok. Ef 5,20; Kol 2,7; 3,17

19 A Lelket meg ne oltsátok! 1Kor 14,30

20 A prófétálást meg ne vessétek! 1Kor 14,1.3.32.39

21 Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! 1Jn 4,1; Fil 1,10

22 Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek! Róm 12,9.17

23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére! 1Thessz 3,13; Róm 15,33; Zsid 13,20; 2Kor 5,10; Fil 4,9

24 Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. 1Kor 1,9; 2Kor 10,13; 2Thessz 3,3

25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk! 2Thessz 3,1; Kol 4,3

26 Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással! Róm 16,16

27 Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. Kol 4,16; 2Thessz 2,2; 3,17

28 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen. Róm 16,24; Fil 4,23

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában