PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

16. fejezet

Fébé ajánlása és személyes üdvözletek

1 Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a kenkhréabeli gyülekezetnek szolgálója,

2 hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is.

3 Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban! ApCsel 18,2.3.26

4 Akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nemcsak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is.

5 És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házukban van! Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétusomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban!

6 Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk!

7 Köszöntsétek Andronikust és Juniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban!

8 Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban!

9 Köszöntsétek Orbánt, a mi munkatársunkat a Krisztusban és Stakhist, az én szerelmesemet!

10 Köszöntsétek Apellest, ki a Krisztusban megpróbáltatott! Köszöntsétek az Aristóbulus háznépéből valókat!

11 Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat! Köszöntsétek a Nárcissus háznépéből azokat, akik az Úrban vannak!

12 Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálódnak az Úrban! Köszöntsétek a szerelmetes Persist, ki sokat munkálódott az Úrban!

13 Köszöntsétek Rufust, ki kiválasztott az Úrban és az ő anyját, aki az enyém is!

14 Köszöntsétek Ásinkritust, Flégont, Hermást, Pátrobást, Merkuriust és az atyafiakat, kik velük vannak!

15 Köszöntsétek Filológust és Juliát, Néreust és az ő nénjét, és Olimpást és minden szenteket, kik velük vannak!

16 Köszöntsétek egymást szent csókolással! Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei. 1Kor 16,20; 1Pt 5,14

Óvás hamis tanítóktól

17 Kérlek pedig titeket, atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el.

18 Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak, és nyájas beszéddel meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.

19 Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. 1Kor 14,20

20 A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen. 1Móz 3,15

Üdvözletek Korinthusból

21 Köszöntenek titeket Timótheus, az én munkatársam és Lucius, Jáson és Sosipáter, az én rokonaim. ApCsel 16,1-3

22 Köszöntelek titeket az Úrban én, Tertius, ki e levelet írtam.

23 Köszönt titeket Gájus, aki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája. Köszönt titeket Erástus, a városnak kincstartója és Kvártus atyafi.

24 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájan tiveletek. Ámen.

Isten dicsérete

25 Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, Ef 3,20; 2Tim 1,9.10; 1Pt 1,20

26 most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván, Kol 1,26.27; Tit 1,2

27 az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen. Zsid 13,15; Júd 1,25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában