PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ

1. fejezet

Köszöntés

1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratából és Timótheus atyafi Kol 1,23-25; Ef 1,1; Fil 1,1; 1Kor 1,1

2 a Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Róm 1,7; Fil 1,2

Hálaadás és könyörgés a kolossébeliek hitéért

3 Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának mindenkor tiértetek könyörögvén, Ef 1,16

4 mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok, Kol 1,9; Ef 1,15; Filem 1,5

5 a mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangélium, Kol 3,3.4.24; 1Pt 1,4; Gal 6,9; Róm 8,24.25; Mt 6,20.21; 1Tim 6,19; Fil 3,20

6 mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is. És gyümölcsöt terem úgy, mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Róm 10,18; 1,8; 2Kor 2,14; Ef 5,9; Fil 1,11; ApCsel 20,24; Gal 2,21; 5,22

7 Úgy, ahogy tanultátok is Epafrástól, ami szerelmes szolgatársunktól, aki hív szolgája tiérettetek a Krisztusnak, Kol 4,12; Filem 1,23; Fil 4,9

8 aki meg is jelentette nékünk a ti Lélekben való szereteteteket. Kol 2,1; 1Kor 1,11; Gal 5,22; Róm 15,30

9 Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, Ef 1,8.9.15.16; 1Thessz 2,13; Róm 15,13.14; Fil 1,9; Kol 2,8.18.23; 1Kor 2,5.11.13; 3,19

10 hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében. Kol 1,6; Kol 2,2; 3,10; Ef 4,1; Fil 1,27; Mt 7,17; 2Pt 1,8

11 Minden erővel megerősíttetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel, 1Kor 16,13.14; Ef 1,19; Fil 3,21; Róm 5,3; 2Kor 1,6; 6,4

12 hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, Kol 2,7; 3,17; 2Kor 4,4; Ef 2,1-7; 3,9; 4,18; 5,8; 1Jn 1,5-7

13 aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az ő szerelmes Fiának országába, Kol 1,12; Ef 1,6; 2,2-5; Mt 3,17; Lk 22,53; Kol 2,20

14 kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata. Ef 1,7; Róm 3,24; 1Kor 1,30; Gal 3,13; 4,5; Mt 20,28

Krisztus és az evangélium dicsősége

15 Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, Fil 2,6; 2Kor 4,4; Zsid 1,3; Jel 3,14; Jn 17,5.24; 1Tim 6,16

16 mert őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Mindenek őáltala és őreá nézve teremttettek. Jn 1,3; Zsid 1,2; Ef 1,21; Zsolt 80,2; 99,1; Ez 1,4-28; Jel 4,6-11; 5,14; 7,11

17 És ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.

18 És ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Ef 1,22; 4,12; ApCsel 26,23; Róm 14,9; 12,4.5

19 Mert tetszett az Atyának, hogy őbenne lakozzék az egész teljesség, Kol 2,9; Jn 1,14

20 és hogy őáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Róm 5,10; 1Jn 4,10; 2Kor 5,18.19; Ef 2,16; Júd 1,6; 2Pt 2,4; Mk 10,18; Jób 4,18; 15,15; 1Kor 15,24-27

21 Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Ef 2,1.2.12.13; 4,18; Róm 8,7; Jak 4,4; 2Kor 5,19

22 Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket ő maga elé. Ef 1,4; 5,27; Zsid 2,14; 9,22; 1Kor 15,40.44; Róm 3,25; 8,1.3; 1Jn 4,2; Fil 3,21

23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én, Pál, szolgájává. Kol 1,6; 1Kor 15,58; Tit 1,2.3; 3,7; Róm 16,17; 10,18; Ef 3,7; 2Kor 10,1; Gal 1,6

24 Most örülök a tiérettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az ő testéért, ami az egyház. Fil 1,12.18; 2,17; Róm 5,3; 2Kor 1,5; 4,17; Róm 8,17; Fil 3,10; 2,8; 2Thessz 1,5; Jel 6,9

25 Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nekem adott tirátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. 1Kor 9,17; Tit 1,7; 1Kor 4,1; Róm 15,19

26 Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, Kol 2,3; 4,3; Ef 3,4.5.9; 1,9; 1Kor 4,1; Róm 16,25

27 akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tiköztetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Ef 1,9; 2,12; 3,3.17; Róm 8,18.21.24; 5,2; Kol 1,12; 3,3; Gal 2,20

28 Akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Fil 1,4.17; Mk 1,15; Kol 3,16; 1Kor 3,1.10; 2Kor 4,14; 1Thessz 2,19; Ef 4,14

29 Amire igyekezem is, tusakodván az ő ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik. 2Kor 4,1; Fil 4,13; Ef 3,20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában