EZÉKIEL KÖNYVE

1. fejezet

Az Úr dicsőségének megjelenése a kerubokon

1 És lőn a harmincadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam, megnyilatkozának az egek, és láték isteni látásokat.

2 A hónap ötödikén (ez az ötödik esztendeje Jojákin király fogságba vitelének) 2Kir 24,8-16

3 valójában lőn az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a Búzi fiához a káldeusok földjén, a Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az Úrnak keze.

4 És látám, és ímé, forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből.

5 És belőle négy lelkes állat formája tetszék ki, és ez vala ábrázatuk: emberi formájuk vala.

6 És mindeniknek négy orcája vala, és négy szárnya mindenikőjüknek. Jel 4,6.7.8

7 És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa, mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított érc színe.

8 Továbbá emberi kezek valának szárnyaik alatt négy oldalukon. Mind a négyőjüknek orcái és szárnyai. Ez 10,8

9 Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orcája irányában megy vala. 1Kir 6,27

10 És orcájuk formája vala emberi orca, továbbá oroszlánorca mind a négynek jobb felől, és bikaorca mind a négynek bal felől, és sasorca mind a négynek hátul. Ez 10,14; Jel 4,7

11 És ezek az ő orcáik. És szárnyaik felül kiterjesztve valának, mindeniknél két szárny összeér vala, kettő pedig fedezé testüket. Ésa 6,2

12 És mindenik az ő orcája irányában megy vala, ahová a lélek vala menendő, odamennek vala, meg nem fordulván jártukban.

13 És a lelkes állatok közt látszék, mint egy égő üszök, amely lángolt, mint a fáklyák, ide s tova futkározva a lelkes állatok közt. És a tűznek fényessége vala, és a tűzből villámlás jöve ki. Ésa 6,6; Jel 8,5

14 És a lelkes állatok ide s tova mozognak vala, mint a villámlás cikázása.

15 És mikor ránéztem a lelkes állatokra, ímé, egy-egy kerék vala a földön az állatok mellett mind az ő négy orcájuk felől. Ez 10,9

16 A kerekek mintha tarsiskőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egy formája vala, és úgy látszának egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna.

17 Jártukban négy oldaluk felé mentek vala, meg nem fordulnak vala jártukban.

18 És talpaik magasak valának és félelmesek, és e talpak rakva valának szemekkel körös-körül mind a négynél. Ez 10,12; Jel 4,6

19 És mikor járnak vala a lelkes állatok, járnak vala a kerekek is mellettük, és mikor fölemelkednek vala az állatok a földről, fölemelkednek vala a kerekek is.

20 Ahová a lélek vala menendő, mennek vala, ahová tudniillik a lélek vala menendő, és a kerekek fölemelkednek vala mellettük, mert a lelkes állatok lelke vala a kerekekben.

21 Ha azok mentek, ezek is mennek vala, és ha azok álltak, ezek is állnak vala, és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkednek vala a kerekek is mellettük, mert a lelkes állatok lelke vala a kerekekben.

22 És vala mintegy mennyezet az állatok feje fölött, olyan, mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejük felett. 2Móz 24,10; Jób 37,17; Jel 4,6

23 És a mennyezet alatt szárnyaik egyenesek valának, egyik a másikkal összeérvén. Mindegyiknek kettő vala, amelyek befedik vala innen, és mindegyiknek kettő vala, amelyek befedik vala amonnan az ő testüket.

24 És hallám szárnyaik zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy, mint a Mindenhatónak hangját, mikor járnak vala, zúgás hangját, mint valami tábornak zúgását. Mikor állának, leeresztik vala szárnyaikat. Zsolt 29,3-9; Ez 3,13

25 És lőn kiáltás a mennyezeten felül, amely vala fejük felett, és ők megállván, leeresztik vala szárnyaikat.

26 És a mennyezeten felül, amely fejük felett vala, látszék, mint valami zafírkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján látszék, mint egy ember formája azon felül. 2Móz 24,10; Ésa 6,1; Dán 7,9.13.14; 1Móz 1,26

27 És látám izzó ércként ragyogni, amelyet, mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé, és derekának alakjától fogva és lefelé látám, mintha tűz volna. És fényesség vala körülötte, Ez 8,2

28 mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség körös-körül. Ilyen vala az Úr dicsőségének formája, és látám, és orcámra esém, és hallám egy szólónak szavát. 1Móz 9,12-17; Jel 4,3; 4Móz 12,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában