EZÉKIEL KÖNYVE

3. fejezet

Isten levelet ad a prófétának, hogy egye meg

1 És mondá nékem: Embernek fia! Ami előtted van, edd meg, edd meg ezt a türetet, és menj, szólj az Izráel házának! Jel 10,9.10

2 Felnyitám azért számat, és megéteté velem azt a türetet.

3 És mondá nékem: Embernek fia! Hasadat tartsd jól, és belső részeidet töltsd meg ezzel a türettel, amelyet adok néked! És megevém azt, és lőn az én számban, mint az édes méz.

4 És mondá nékem: Embernek fia! Eredj, menj el az Izráel házához, és szólj az én szavaimmal nékik! Jer 1,17

5 Mert nem valami homályos ajkú és nehéz nyelvű néphez küldetel te, hanem az Izráel házához.

6 Nem sok népekhez, akik homályos ajkúak és nehéz nyelvűek, kiknek nem érthetnéd beszédüket. Bizony, ha őhozzájuk küldöttelek volna, ők hallgatnának reád.

7 De az Izráel háza nem akar téged hallgatni, mert nem akarnak engem hallgatni, mert az egész Izráel háza kemény homlokú és megátalkodott szívű. Ez 2,4

8 Ímé, keménnyé tettem orcádat, amilyen az ő orcájuk, és keménnyé homlokodat, amilyen az ő homlokuk.

9 Olyanná, mint a gyémánt, amely keményebb a tűzkőnél, tettem a te homlokodat. Ne félj tőlük, és meg ne rettenj tekintetüktől, mert pártos ház.

10 És mondá nékem: Embernek fia! Minden beszédimet, amelyeket szólok néked, vedd szívedbe, és füleiddel halld meg!

11 És eredj, menj el a foglyokhoz, a te néped fiaihoz, és szólj és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten. Vagy hallják, vagy nem.

Ezékiel elragadtatik

12 És fölemele engem a lélek, és hallék mögöttem nagy dörgés szavát: Áldott az Úrnak dicsősége az ő helyéről.

13 És amaz állatok szárnyainak zúgását, amelyek egymást érik vala, és mellettük a kerekek csikorgását és nagy dörgés szavát. Ez 1,24

14 És a lélek fölemele és elragada engem, és elmenék, elkeseredvén haragjában az én lelkem, az Úrnak keze pedig rajtam erős vala.

15 És eljuték Tél-Ábibba a foglyokhoz, akik lakoznak vala a Kébár folyó mellett, és leülék, ők is ott ülvén. És ott ülék hét nap némán őközöttük. Jób 2,13

Ezékiel Izráel házának őrállója

16 És lőn hét nap múlva az Úr szava hozzám, mondván:

17 Embernek fia! Őrállóul adtalak én téged Izráel házának, hogyha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben! Ez 33,7.8

18 Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. Zsid 13,17

19 De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról, ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. ApCsel 20,26

20 És ha elfordul az igaz az ő igazságától, és cselekszik álnokságot, és én vetek eléje botránkozást, ő meg fog halni. Ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal meg, és elfelejtetnek igazságai, amelyeket cselekedett, de vérét a te kezedből kívánom meg. Ez 18,24; 33,12.13

21 Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne vétkezzék, és ő nem vétkezik többé, élvén él, mert engedett az intésnek, és te a te lelkedet megmentetted.

Ismét látja a próféta az Úr dicsőségét

22 És lőn ott az Úrnak keze rajtam, és monda nékem: Kelj fel, menj ki a völgybe, és ott szólok veled.

23 Fölkelék azért, és kimenék a völgybe, és ímé, ott áll vala az Úrnak dicsősége, hasonlatos ahhoz a dicsőséghez, amelyet a Kébár folyó mellett láttam, és orcámra esém. Ez 1,28

24 És jöve belém a lélek, és állata engem lábaimra, és szóla hozzám, és monda nékem: Menj be, és zárd be magadat a te házadban!

25 És te, oh, embernek fia, ímé, köteleket vetnek reád, és azokkal megkötöznek téged, és ki nem mehetsz közéjük.

26 Nyelvedet pedig én ragasztom ínyedhez, és néma leszel, hogy ne légy közöttük feddőző férfiú, mert ők pártos ház. Ésa 48,4

27 Mikor pedig szólok veled, megnyitom a te szádat, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Aki hallja, hallja, aki nem akarja, nem hallja, mert ők pártos ház. Hós 4,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában