Hóseás

4. fejezet

Megfeddi Izráelt bűnei miatt

1 Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izráel fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Mik 6,2

2 Hamisan esküsznek, és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri. Ez 22,6-12; Ám 4,1; 5,7.10-12; 8,4-6; Mik 2,1-2.8-9; 3,2-3.9-11; 6,10-12

3 Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vada és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszíttetnek. Ám 5,16.17

4 Mindazáltal senki se perlekedjék, és senki se feddőzzék! Hiszen a te néped olyan, mint azok, akik a pappal civódnak.

5 De elesel nappal, és elesik veled a próféta is éjjel, anyádat is elveszítem.

6 Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Jer 4,22; Ésa 5,13

7 Mennél számosabbak lettek, annál inkább vétkeztek ellenem, de gyalázatra fordítom dicsőségüket.

8 Népem vétkéből élősködnek ők, és bűneik után áhítozik lelkük.

9 De úgy jár a pap is, mint a nép: megbüntetem őket az ő útjaikért, és megfizetek néki cselekedeteiért. Ésa 24,12

10 Esznek majd, de meg nem elégesznek, fajtalankodnak, de nem szaporodnak, mert megszűntek az Úrra vigyázni. Hós 9,2; Mik 6,14

11 Paráznaság, bor és must elveszi az észt. Hós 5,4

12 Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálcája mond néki jövendőt. Mert a fajtalanság lelke megtéveszt, és paráználkodnak az ő Istenük mögött. Jer 2,27

13 A hegyek tetején áldoznak, és a halmokon füstölnek: a cserfa, a nyárfa és a tölgyfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért paráználkodnak a ti leányaitok, és házasságtörők a ti menyeitek. Ez 20,28

14 Nem büntetem meg leányaitokat, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők, mert ők maguk is félremennek a paráznákkal, és áldoznak a kurvákkal. De az értelmetlen nép elbukik. Ám 2,7

Óvja Júdát, hogy az is el ne szakadjon Istentől

15 Ha te paráználkodol is, Izráel, csak a Júda ne vétkezzék! És ne járjatok Gilgálba, és ne menjetek fel Bét-Avenbe! És ne esküdjetek így: Él az Úr!

16 Mert szilajkodik Izráel, mint a szilaj üsző. Most tágas földön legelteti őket az Úr, mint a bárányt.

17 Bálványokkal szövetkezett Efraim. Hagyd hát magára! Hós 7,16

18 Ivásuk elfajult, untalan paráználkodnak, igen szeretik pajzsaik a gyalázatot.

19 Szárnyaihoz köti őt a szélvész, és megszégyenülnek áldozataik miatt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában