JÁNOS JELENÉSEKRŐL

7. fejezet

A tizenkét törzsből való elpecsételtek

1 Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára.

2 És láték más angyalt feljőni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,

3 ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon! Jel 9,4; Ez 9,4

4 És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Jel 14,1

5 A Júda nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt vala, a Ruben nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt, a Gád nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt,

6 az Áser nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt, a Nafthali nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt, a Manassé nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt,

7 a Simeon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt, a Lévi nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt, az Izsakhár nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt,

8 a Zebulon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt, a József nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt, a Benjámin nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt.

A megváltottak sokasága

9 Azután látám, és ímé, egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből és a királyi szék előtt és a Bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. Jel 5,9; Jel 3,5; 6,11

10 És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a Bárányé! Zsolt 3,9; Jel 12,10; 19,1

11 Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyi szék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent, Jel 5,11

12 ezt mondván: Ámen. Áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mindörökkön-örökké, Ámen.

13 Akkor felele egy a vének közül, és monda nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Jel 3,18

14 És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ésa 1,18; Zsid 9,14

15 Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Ésa 4,5; Ez 37,27

16 Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, Ésa 49,10; Zsolt 121,6

17 mert a Bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Jel 21,4; Ésa 25,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában